USNESENÍ

z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

konaného den 24. 4. 2006 v 17: 00 hodin

Z 152/28/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2. návrhovou komisi ve složení Václav Vojtíšek a Ing. Hana Heryánová

1.3. ověřovatele zápisu MVDr. Čestmíra Olehlu a Josefa Krajčoviče

1.4. program 28. zasedání zastupitelstva obce

1.5. prodej části poz. parc. č. 598/1,185/1, 187/2, vše v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách, o celkové výměře 1. 083 m2, manželům Stanislavu a Valerii Zámečníkovým, Dukelská 9, 748 01 Hlučín, za cenu 20,- Kč/m2

1.6. cenu kupovaných  pozemků poz. parc. č. 651, 652/5, 652/7, 166/13, 183/4 vše v k. ú. Podlesí pod Pradědem, za celkovu cenu 9. 068,- Kč od prodávajících:

Ing. Pavla Hadraby, Podlesí 21, Světlá Hora, poz. parc. č. 651 o výměře 103 m2, za 2. 402,- Kč.

Dagmar Hadrabové, Podlesí 21, Světlá Hora, poz. parc. č. 183/4 TTP výměra 81 m2, za 103,- Kč.

manželů Ladislava a Ivany Konopkových, Podlesí 4, Světlá Hora, poz. parc. č. 652/2 - ost. komunikace o výměře 21 m2, poz. parc. č. 652/7 ost. komunikace o výměře 254 m2, poz. parc. č. 166/13 TTP o výměře 118 m2, vše v k. ú. Podlesí pod Pradědem, za 6.563,-  Kč

1.7. vyhlášení  záměrů na prodej:

- poz. parc. č. 580 zastavěná plocha, o výměře 104 m2, v k. ú. Světlá ve Slezsku

- poz. parc. č. 581 zastavěná plocha, o výměře 31 m2, v k. ú. Světlá ve Slezsku

- poz. parc. č. 582 zastavěná plocha, o výměře 70 m2, v k. ú. Světlá ve Slezsku

- poz. parc. č. 1369 ostatní plocha, o výměře 1 169 m2, v k. ú. Světlá ve Slezsku

- poz. parc. č. 1417/2 ostatní plocha, o výměře 3 095 m2, v k. ú. Světlá ve Slezsku

- poz. parc. č. 1837/4 ostatní plocha, o výměře 766 m2, v k. ú. Světlá ve Slezsku

- poz. parc. č. 1460 zamokřená  plocha, o výměře 4 265 m2, v k. ú. Světlá ve Slezsku

- poz. parc. č. 2036/5 ostatní plocha, o výměře 220 m2,  v k. ú. Světlá ve Slezsku

- poz. parc. č. 87/3 trvalý travní porost, o výměře 594 m2, v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách

- poz. parc. č. 230/ 3 ostatní plocha o výměře 372 m, v k. ú. Suchá Rudná

- poz. parc. č. 68/1 ostatní plocha, o výměře 191 m2, v k. ú. Suchá Rudná

- poz.parc.č. 590/3 ostatní plocha, o výměře 90 m2, v k. ú. Suchá Rudná

1.8. prodej pozemků poz. parc. č. 746 zahrada o výměře 189 m2, poz. parc. č. 748 zahrada o výměře 1243 m2 a poz. parc. č. 749 zahrada o výměře 1200 m2, vše v k. ú. Dětřichovice, manželům Ladislavovi a Anně Piškovým, Dětřichovice 15, Světlá Hora za cenu 10 Kč/m2

1.9. prodej pozemků 156/8 ostatní plocha o výměře 230 m2 a st. parc.č. 430 zastavěná plocha  o výměře 23 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, manželům Gheorghu a Marii Gaszakovým, Světlá 340, 793 31 Světlá Hora. Dělení pozemků na náklady žadatele. (1 m od chodníku) za účasti pracovníka obce

1.10. prodej pozemků:

poz. parc. č. 710/4 o výměře 2 147 m2,          louka

poz. parc. č. 843/6 o výměře 1354 m2,           louka

poz. parc. č. 1012/2 o výměře 754 m2,           louka

poz. parc. č. 1037/4 o výměře 2 134 m2,        louka

poz. parc. č. 1087/2 o výměře 278 m2,           louka

poz. parc. č. 1102/3 o výměře 56 m2, louka

poz. parc. č. 1154/2 o výměře 754 m2,           louka

poz. parc. č  1168/11 o výměře 1 099 m2,      louka

poz. parc. č. 1231/6 o výměře 6 338 m2,        louka

poz. parc. č. 1660/21 o výměře 15 821 m2     louka

vše v k.ú. Světlá ve Slezsku, za cenu stanovenou znaleckým posudkem společnosti FA-BIO, spol . s.r.o. Světlá 274, Světlá Hora

1.11. prodej pozemku poz. parc. č. 1480  v k. ú. Dětřichovice, o výměře 464 m2, panu  Miloši Čagánkovi, Dětřichovice 19, Světlá Hora za cenu 10 Kč/m2

1.12. navýšení ceny na dostavbu Domu s pečovatelskou službou ve Světlé Hořena částku

15. 188 301,- Kč, dle předloženého požadavku na dofinancování, který je součástí usnesení

1.13. doplnění ustanovení čl. II Zásad pro poskytování finančních prostředků  z rozpočtu Obce Světlá Hora na znění:

„Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na předepsaném formuláři se podávají nejpozději do 30. 11. předchozího roku, s výjimkou roku 2005 a 2006, kdy je možné podat žádost v průběhu roku, v těchto letech nemusí být na předepsaném formuláři"

1.14. přidělení finančních prostředků z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2006 pro Tělovýchovnou jednotu Světlá Hora, ve výši 20. 000,- Kč, na činnost

1.15. přidělení finančních prostředků z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2006 pro Český svaz chovatelů Světlá Hora,  ve výši 20. 000,- Kč, na činnost

1.16. přidělení finančních prostředků z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2006 pro Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná, ve výši 10. 000,- Kč, na činnost

1.17. přidělení finančních prostředků z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2006 pro ZŠ a MŠ Andělská Hora, ve výši 4. 000,- Kč, na dopravu na celostátní přehlídku

Mateřinek do Nymburka

1.18. inventarizaci majetku a závazků za rok 2005

1.19. vyřazení majetku dle předloženého seznamu, který je součástí usnesení

 

Z 153/28/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 2. 2006

2.2. zprávu o stavu investičních akcí v obci Světlá Hora

2.3. kontrolu plnění usnesení z 50., 51., a 52. schůze rady obce

2.4. zápis z jednání Osadního výboru Suchá Rudná - Stará Voda

2.5. zprávu o stavu školství, kultury a sportu v obci

2.6. zprávu o právních předpisech obce Světlá Hora

2.7. zprávu o průběhu příprav voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Z 154/28/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE REVOKUJE

3.1. usnesení Z 139/25/2006 (bod 10.1.) o zrušení Obecně závazné vyhlášky Obce Světlá Hora č. 1/1992 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami

3.2. usnesení Z 139/25/2005 (bod 10.2.) o zrušení Obecně závazné vyhlášky Obce Světlá Hora č. 2/1997 o znaku a praporu obce Světlá Hora a jejich užívání

3.3. usnesení Z 139/25/2005 (bod 10.3.) o zrušení Obecně závazné vyhlášky Obce Světlá Hora č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Světlá Hora

 

Z 155/28/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE VYDÁVÁ

 

4.1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 Obce Světlá Hora, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu nákladů Mateřské školy Světlá Hora, s účinností patnáctým dnem po vyhlášení

4.2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 Obce Světlá Hora, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č, 2/1997 o znaku a praporu obce Světlá Hora a jejich užívání, s účinností patnáctým dnem po vyhlášení

4.3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 Obce Světlá Hora, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/1992 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami,s účinností patnáctým dnem po vyhlášení

4.4. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o regulativech územního rozvoje obce Světlá Hora ve znění obecně závazné vyhlášky č. 19/2002, s účinností ode dne vyhlášení

 

Z 156/28/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ

5.1. žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2006 žadatelům -  Občanské sdružení Oblík Dívčí Hrad, Centrum pro zdravotně postižené Bruntál, Nemocnice Rýmařov

 

Z 157/28/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE

6.1. inventarizační komisi ve složení předseda - Radek Kvasnička a členové - Ester Gocalová, Zuzana Hájková, Zdeněk Hapl, Vladimír Vodrážka, k likvidaci nebo prodeji vyřazeného majetku dle předloženého seznamu

 

 

 

NÁVRHY, KE KTERÝM ZASTUPITELSTVO OBCE NEPŘIJALO ŽÁDNÁ USNESENÍ

- žádost manželů Jany a Jiřího Doleželových, Pionýrská  3, Bruntál, o snížení ceny z 20 Kč/m2 na 10 Kč/m2 u prodeje části pozemku parc. č. 446/3, 1581, 440/18 a st. parc.č, 9/1, vše v k. ú. Dětřichovice, o celkové výměře 1602 m2

- žádost Mgr. Sekaniny, ředitele ZŠ a MŠ Andělská Hora, na navýšení rozpočtu obce Světlá Hora o částku cca 100. 000,- Kč na pokrytí nákladů na dojíždění žáků do spádové školy v Andělské Hoře

-  prodej pozemku poz. parc.- č. 230/3 v k.ú. Suchá Rudná, z důvodu vyhlášení záměru na prodej

- prodej pozemku 2036/5 a st. parc. č. 538 v k ú. Světlá ve Slezsku, z důvodu vyhlášení záměru na prodej

- prodej pozemku poz. parc. č. 87/3 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách, z důvodu vyhlášení záměru na prodej

- obnova vozového parku Obce Světlá Hora

- rozpočet sociálního fondu Obce Světlá Hora na rok 2006

- souhlas s přijetím úvěru od Volksbank CZ na dostavbu Domu s pečovatelskou službou ve

Světlé Hoře

- řešení problematiky obecní knihovny

- zajištění vybudování víceúčelové sportovní plochy ve Světlé Hoře

 

 

 

Usnesení obsahuje 4 strany, přílohu k usnesení č. Z 152/28/2006 bod 1. 12. a přílohu k usnesení č. Z 152/28/2006, bod 1.19

 

 

 

....................................                                              ........................................

Rostislav Harazin                                                            Radek Kvasnička

starosta obce                                                                          místostarosta obce