USNESENÍ

z 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

konaného dne 13. 2. 2006 v 17:00 hodin

Z  148 /27/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1. 1. způsob hlasování o každém bodu samostatně

1. 2. návrhovou komisi ve složení: Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina

1. 3. ověřovatele zápisu Radka Kvasničku a Ester Gocalovu

1. 4. program 27. zasedání zastupitelstva obce

1. 5. úpravu znění usnesení Z 141/26/2005 na znění: zastupitelstvo obce schvaluje provedení zhodnocení fyzického stavu budov areálu TJ a KSZ a vyčíslení potřeb finančních prostředků na opravu

1. 6. úpravu znění usnesení Z 130/25/2005 na znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-podle ustanovení § 84 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 20 odst.7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §31 odst. 2 tohoto zákona, návrh zadání  pro zpracování změny č.4 územního plánu obce Světlá Hora, které je obsahem přílohy č.1 předloženého materiálu, včetně postupu pořízení změny - tj. spojení zpracování a projednání konceptu a návrhu změny č. 4 územního plánu obce Světlá Hora

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a)zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce                     Světlá Hora s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení jejich stanovisek, připomínek a podnětů, v rozsahu přílohy č. 2

 

b)stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, vydané dle § 20 odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění                         pozdějších předpisů a dle ustanovení §11 odst. 3 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně                  plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č.                       570/2002 Sb., které je obsahem přílohy č.3

 

1. 7. prodej pozemkové parc. č. 177/3 ostatní plocha o výměře 1228 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku společnosti  ZÁTOR - AGROZAT s.r.o. Loučky 21, 793 16 Zátor za 20 Kč./m2.

1. 8. prodej pozemkové parc. č. 100/2 ostatní plocha o výměře 370 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách společnosti OCELIT s.r.o. Velké Kunětice 145, 790 52 Velké Kunětice za                  cenu 20 Kč. /m2

1. 9. snížení prodejní ceny pozemků parc. č. 386/1, 393/1, 481, 440, 443, 469/2 vše v k. ú. Světlá ve Slezsku na základě znaleckého odhadu vypracovaného na náklady žadatele paní Jany Janotové, Světlá 291, Světlá Hora.

1. 10. prodej pozemkové parc. č. 2 ostatní plocha o výměře 58 m2 v k. ú. Suchá Rudná panu Zdenkovi Sítařovi, Neužilova 2, 625 00 Brno za cenu 20 Kč/m2.

1. 11. prodej části pozemkové parc. č. 1280 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku paní Mgr. Pavlíně Pohankové, Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo na základě GP         na náklady žadatelky. Za cenu pozemku 20 Kč/m2

1. 12. prodej části pozemkové parc. č. 647/3 ostatní plocha o výměře 167 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách manželům Studeným, Klostermana 8,. 783 01 Olomouc za podmínky dělení dle GP na náklady žadatelů za cenu 20 Kč. /m2.

1. 13. prodej pozemkové parc. č 814 trvalý travní porost o výměře 5 719 m2 v k. ú. Dětřichovice  panu Vladimírovi Šatánkovi, Školní 339, 270 00 Jesenice za cenu 20 Kč./m2.

1. 14. prodej pozemkové parc. č. 813 vodní plocha panu Šatánkovi Vladimíru, Školní 339, 270 00 Jesenice za základě znaleckého odhadu, na náklady kupujícího

1. 15. vypracování nové kupní smlouvy na pozemkovou  parc. č. 1506/1 pastvina v k. ú. Dětřichovice paní Libuši Kusalové, Pionýrská 12, 792 01 Bruntál za cenu 1 Kč za 88 m2.

1. 16.  prodej část pozemkové parc. č. 747 ostatní plocha o výměře cca 400 m2 v k. ú. Dětřichovice manželům Piškovým, Dětřichovice 15, Světlá Hora,dělení pozemku bude provedeno na náklady žadatele za přítomnosti pracovníka obce, cenu pozemků ve výši 10 Kč/m2.

1. 17. prodej pozemkové parc. č. 479/1 ostatní ploch, ostatní komunikace o výměře 931m2 v k. ú. Suchá Rudná MUDr. Zdence Peřinkové, Bílovecká 12, 746 01 Opava                              za cenu 20 Kč/m2.

1. 18. záměry na prodej pozemků:

 

V k. ú. Světlá ve Slezsku:

poz. parc. č. 156/6 o výměře 230 m2              ostatní plocha  - část pozemku

st. parc. č.    430 o výměře 23 m2                   zastavěná plocha

poz. parc. č. 473 o výměře 222 m2                 louka

poz. parc. č. 710/4 o výměře 2 147 m2,          louka

poz. parc. č. 843/6 o výměře 1354 m2,           louka

poz. parc. č. 1012/2 o výměře 754 m2,           louka

poz. parc. č. 1037/4 o výměře 2 134 m2,        louka

poz. parc. č. 1087/2 o výměře 278 m2,           louka

poz. parc. č. 1102/3 o výměře 56 m2, louka

poz. parc. č. 1154/2 o výměře 754 m2,           louka

poz. parc. č  1168/11 o výměře 1 099 m2,      louka

poz. parc. č. 1231/6 o výměře 6 338 m2,        louka

poz. parc. č. 1660/21 o výměře 15 821 m2     louka

poz. parc. č. 1827/1 o výměře 769 m2            ostatní plocha

 

V k. ú. Dětřichovice.

poz. parc. č. 1480 - o výměře 646 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace

poz. parc. č. 746 - o výměře 189 m2              zahrada

poz. parc. č. 748 - o výměře 1243 m2 zahrada

poz. parc. č. 749 o výměře 1200 m2               zahrada

 

1. 19. změnu územního plánu Světlá Hora u funkčního využití stavby na st. parcele č. 78 - zastavěná plocha - nádvoří o výměře 624 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách na zařízení občanské vybavenosti a sportu - restaurace, tenisový kurt apod. panu Milanu Čonkovi, Stará Voda 118, Světlá Hora, za podmínky doložení zajištění přístupu k nemovitosti. Změna územního plánu bude provedena na náklady žadatele

1. 20. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2006 ve výši 100. 000,- Kč na rok 2006 společnosti HELP - IN o. p. s., Revoluční 20, Bruntál, zastoupenou Mgr. Janou Hančilovou  - ředitelkou, na poskytování pečovatelské a asistenční služby seniorům nebo klientům se zdravotním postižením s trvalým pobytem se Světlé Hoře

1. 21. prodej nemovitosti č. p. 332 „Rychta" na stavební parcele č.39 panu Jaroslavu Němcovi, bytem Andělská Hora č. p. 513, za cenu 1. 000 000,- Kč

1. 22. předběžný souhlas se začleněním obce Světlá Hora do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, konečné rozhodnutí vysloví po předložení ekonomických dopadů na obec

1. 23. rozpočtové opatření č. 1/2006 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2006.

1. 24. v rámci schváleného rozpočtového opatření 1/2006 k rozpočtu obce Světlá Hora  na rok 2006 řešit úpravu osvětlení „v Debře" parc. č. 1900/1

 

Z  149/27/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2. 1. kontrolu usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 11. 2005

2. 2. informaci o postupu přípravy veřejné schůze k výstavbě větrných elektráren na území obce za účasti společnosti GLOBAL projektový vývoj DFJ s. r. o. Sokolovská 124, Karlovy Vary a investora spol. Zelená energie, Sokolovská 124, Karlovy Vary s. r. o., s předběžným termínem konání 15. 3. 2006 v 17: 00 hodin

2. 3. zprávu o činnosti ze 45., 46., 47, a 48. schůze rady obce.

2. 4. zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2005

2. 5. výroční zprávu OsV Dětřichovice za rok 2005, zprávu o činnosti OsV Podlesí za rok 2005 a zprávu o činnosti OsV Stará Voda - Suchá Rudná za rok 2005

2. 6. zápis z 11. zasedání OsV Dětřichovice

2. 7. zprávu o plánu investičních akcí na 2006 - 2008

2. 8. ústní zprávu o průběhu inventarizace

 

Z  150 /27/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ

3. 1. prodej pozemku 1. prodej části pozemku panu Zdenkovi Sítařovi, Neužilova 2, Brno do doby provedení vyznačení ( vyměření ) poz. parc. č. 590/5 v k. ú. Suchá Rudná a řešit prodej s ostatními žadateli o část tohoto pozemku. Žádost na prodej části p.p.č. 590/5 bude  evidována.

3. 2. prodej pozemku poz. parc. č. 1480  v k. ú. Dětřichovice panu Miloši Čagánkovi, Dětřichovice

4. 3. prodej pozemku poz. parc. č.1280  v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku  do doby vyřešení vlastnictví pozemku k poz. parc. č.  1261/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku nebo prodat tento pozemek do spoluvlastnictví pana Caletky a Spol. FABIO Světlá Hora.

3. 4. prodej pozemku poz. parc. č. 1827/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku

3. 5. prodej pozemků poz. parc. č. 440, 443, 481, 1896 v k. ú. Světlá ve Slezsku Ing.- Milanovi Theimrovi, Rudná pod Pradědem do doby vyjádření žadatelky Jany Janotové, Světlá

Hora č. p. 291

 

Z 151/27/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

4. 1. starostovi obce zpracovat kupní smlouvu na prodej objektu „Rychta" panu Jaroslavu Němcovi                                                                                   T: příští zasedání ZO

4. 2. starostovi obce dokončit a upřesnit rozbory investičních akcí uplynulých let, v samostatném materiálu navrhnout investiční akce pro období 2006 -2008, včetně návrhu finančního krytí (dotace, vlastní zdroje )                                              T: příští zasedání ZO

 

 

NÁVRHY, KE KTERÝM ZASTUPITELSTVO OBCE NEPŘIJALO ŽÁDNÁ USNESENÍ

- ústní zprávu starosty obce o průběhu likvidace Služeb Světlá Hora o. p. s.

- žádost o snížení ceny z 20 Kč/m2 na 10 Kč/m2 manželům Janě a Jiřímu Doleželovým, Pionýrská 3, 792 01 Bruntál, u prodeje části pozemku parc. č. 446/3, 1581, 440/18 a st. parc. č. 9/1 vše v k. ú. Dětřichovice o celkové výměře 1602 m2

- žádost Mgr. Sekaniny - ředitele MŠ a ZŠ Andělská Hora na navýšení rozpočtu obce Světlá Hora pro rok 2006 o částku cca 100. 000,- Kč na pokrytí nákladů na dojíždění žáků do spádové školy v Andělské Hoře

 

Usnesení obsahuje 4 strany

 

...................................                                                .................................

Rostislav Harazin                                                              Radek Kvasnička

starosta obce                                                                              místostarosta obce