USNESENÍ

z 26. zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

konané 30.11.2005

Z-140/26/2005- zastupitelstvo obce revokuje:

1.1- usnesení č. Z- 114/22/2005 bod 1.10 financování hasičského vozu Renault Kerax v termínu do 30.6.2005.  Musí být smluvně pojištěno, že dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 1.500.000,-Kč bude nevratná výpomoc. V případě nepotvrzení této částky do 30.6.2005 obec musí vrátit k 30.6.2005 vozidlo leasingové společnosti včetně sankcí vyplývající z této smlouvy

1.2- usnesení č. Z- 113/21/2005 bod 1.18 prodej pozemků Wrbně Racing s.r.o., Trnová 38, 252 10, Mníšek pod Brdy

1.3- usnesení č. Z- 82/23/98 bod 3.15 prodej pozemků manželům Janě a Jiřímu Doleželovým, Pionýrská 3, Bruntál

1.4- usnesení č. Z- 90/19/2004 bod 1.14 místostarostovi obce panu Radku Kvasničkovi od 01.12.2004 odměnu ve výši 16.840,--Kč, která je složena z 5.820,--Kč pevná složka a příplatek za počet obyvatel ve výši 11.020,--Kč dle zákona č. 337/2204 Sb. ze dne 08.12.2004

 

Z-141/26/2005- zastupitelstvo obce schvaluje:

2.1- způsob hlasování o každém bodu samostatně

2.2- návrhovou komisi: Ester Gocalovou a Ing. Hanu Heryánovou

2.3- ověřovatele zápisu: Lukáše Hrubého a Zdenka Hudce

2.4- program zasedání zastupitelstva obce

2.5- poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Světlá Hora, v celkové výši 15.000,-Kč

2.6- zhodnocení fyzického stavu budov areálu TJ a KSZ a vyčíslení potřeb finančních prostředků na opravu

2.7- finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč tanečnímu kroužku Horalky Světlá Hora ze schválené rezervy

2.8- rozpočtové opatření č.3 ve výdajích

Par. 3429 - Zájmová činnost + 3.000,-Kč

Par. 6409 - Rezerva - 3.000,-Kč

2.9- záměr na prodej budovy č.p. 322 "Rychta" bez přilehlých objektů a dvora

2.10- přílohu ke směrnici pro provedení inventarizace roku 2005

2.11- Zimní operační plán 2005-2006 s platností od 1.11.2005 do 31.12.2005

2.12- Zimní operační plán 2005-2006 s platností od 1.1.2006 do schválení nového Zimního operačního plánu

2.13- prodej pozemku poz. parc. č. 61/1 ostatní plocha o výměře 277 m2 v k.ú. Suchá Rudná za 20Kč/m2 do vlastnictví manželů Kubínových, Suchá Rudná 43, Světlá Hora

2.14- prodej části pozemku 45/2 ostatní plocha - plocha neposkytující trvalý užitek o výměře cca 20m2 v k.ú. Suchá Rudná panu Adamovi Szegideviczovi, Šrámkova 14, 747 05 Opava za navrhovanou cenu 20Kč/m2 na základě dělení pozemku GP za přítomnosti pracovníka obce Světlé Hory. Dělení provézt tak, aby nebyli ohroženi v užívání pozemku ostatní chataři. Vypracování GP na náklady žadatele

2.15- prodej části pozemku poz. Parc. č. 574/5 v k.ú. Světlá ve Slezsku o výměře cca 2 000m2 na výstavbu rodinného domku na základě smlouvy o smlouvě budoucí dle usnesení zastupitelstva obce Z 70/16/2004 bod. 1.27 ze dne 25.10.2004 za navrhovanou cenu pozemku 20,-Kč/m2 manželům Vilímcovým, Světlá 270, Světlá Hora na základě dělení GP za přítomnosti pracovníka Obce Světlé Hory. Vypracování GP na náklady žadatele

2.16- prodej části pozemku poz. Parc. č. 574/5 v k.ú. Světlá ve Slezsku o výměře cca 1500m2 na výstavbu rodinného domku na základě smlouvy o smlouvě budoucí dle usnesení zastupitelstva obce Z 70/16/2004 bod. 1.27 ze dne 25.10.2004 za navrhovanou cenu pozemku 20,-Kč/m2 panu Bohuslavu Szukalskému, Světlá 410, Světlá Hora na základě dělení GP za přítomnosti pracovníka Obce Světlé Hory. Vypracování GP na náklady žadatele

2.17- prodej části pozemku parc. č. 104/1 zahrada o výměře cca 500m2 a část 1491/1 o výměře 150m2 za cenu za 10Kč/m2 v k.ú. Dětřichovice na základě dělení dle GP za přítomnosti pracovníka obce na náklady žadatele manželům Černobilovým, Dětřichovice 9, Světlá Hora. Vypracování GP na náklady žadatele

2.18- prodej části pozemku parc.č. 574/5 louka o výměře cca 1000m2 za cenu 10Kč/m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku manželům Podluckým, Světlá 300, Světlá Hora. Vypracování GP na náklady žadatele

2.19- prodej pozemku parc.č. 446/3, 1581, 440/18 v k.ú. Dětřichovice a st. parc. č. 9/1 v k.ú.Dětřichovice o celkové výměře dle GP 2420 m2 manželům Jiřímu a Janě Doleželovým, Pionýrská 3, Bruntál za cenu 20 Kč/m2.

2.20-  prodej pozemků Wrbně Racing. s.r.o., Trnová 38, Mníšek pod Brdy -

 • poz. parc. č. 418 ostatní plocha o výměře 90 m v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách,
 • poz. parc. č. 553/2 ostatní plocha o výměře 158 m v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách,
 • poz. parc. č. 1324/3 louka o výměře 6 865 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku
 • poz. parc. č. 1358 ostatní plocha o výměře 846m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku
 • poz. parc. č. 1368 ostatní plocha o výměře 126 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku,
 • poz. parc. č. 1404 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku,
 • poz. parc. č. 1405 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku,
 • poz. parc. č. 1417/1 ostatní plocha o výměře 2 168 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku,poz.
 • parc. č. 1422/2 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku,
 • poz. parc. č. 1473/1 ostatní plocha o výměře 153 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku,
 • poz. parc. č. 1524/7 louka o výměře 55 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku
 • poz. parc. č. 1524/8 louka o výměře 1 130 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku.

za cenu na základě znaleckého posudku vypracovaného na náklady Wrbna Racing s.r.o

2.21- ceny pro prodej pozemků mimo intravilán obce Světlá Hora na základě znaleckých posudků zpracovaných na náklady žadatele o prodej pozemků

2.22- záměr na prodej pozemků

V k.ú. Světlá ve Slezsku

Poz. Parc. č. 177/3 - ostatní plocha o výměře 1228 m2

V k.ú. Andělská Hora ve Slezsku

Poz. Parc. č. 1280 - ostatní plocha - ostatní komunikace - o výměře 796 m2

V k.ú. Suchá Rudná

Poz. Parc. č. 479/1 - ostatní plocha o výměře 931 m2

V k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

Poz. Parc. č. 100/2 - ostatní plocha - ostatní komunikace - část pozemku o výměře 370 m2

2.23- vytýčení pozemku parc. č. 590/5 ostatní plocha v k.ú. Suchá Rudná prozatím na náklady Obce Světlé Hory. Tyto náklady pak budou zúčtovány s žadateli

2.24- koupi blokové kotelny č.p. 405 Světlá Hora  od společnosti Služby Světlá Hora o.p.s. za cenu 1,- Kč.

2.25- jako kandidátku na funkci přísedícího Okresního soudu v Bruntále paní Ester Gocalovou

2.26- rozpočtové opatření č.2  obce Světlá Hora pro rok 2005

2.27- rozpočet na rok 2006

v příjmové části ve výši 12 630 000,--Kč

ve výdajové části ve výši 10 209 000,--Kč

financování ve výši 2 421 000,--Kč

2.28- rozpočtový výhled na rok 2007 - 2009

2.29- plán práce zastupitelstva obce pro rok 2006

2.30- zpětvzetí majetku obce Světlá Hora po zrušené příspěvkové organizaci Mateřská škola Světlá Hora, okr. Bruntál, který byl této příspěvkové organizaci dán na základě přílohy č. 1 Zřizovací listiny ze dne 21.10.2002 do správy

2.31- prodej majetku ze zrušené ordinace gynekologického  lékař, dle přiloženého seznamu, za 10% pořizovací ceny současným uživatelům.

2.32- pracovní náplň místostarosty obce Světlá Hora panu Radku Kvasničkovi od 01.12.2005 a to:

místostarosta obce zabezpečuje a odpovídá za úseky obce - školství, sociálních věcí, obchodu a dopravní obslužnosti, dále plní funkci předsedy inventarizační komise obce a v době nepřítomnosti starosty zastupuje starostu obce

2.33- odměnu místostarostovi obce Světlá Hora panu Radku Kvasničkovi ve výši 5.000,--Kč od 1.12.2005

 

Z- 142/26/2005- zastupitelstvo obce neschvaluje:

3.1- rozsah pracovní doby místostarostovi obce panu Radku Kvasničkovi

 

Z-143/26/2005- zastupitelstvo obce ukládá:

4.1- starostovi obce provádět rozpočtová opatření neprodleně po zjištění skutečností vyžadující úpravu rozpočtu obce Světlá Hora

T: průběžně

4.2- starostovi obce požádat Služby Světlá Hora o.p.s. o vyčíslení celkových příjmů za pronájem sálu, včetně bezplatného využití

T: 15.12.2005

4.3- místostarostovi obce jednat se společností Služby Světlá Hora o.p.s. o prominutí nájmu za využití sálu pro taneční kroužek Horalky Světlá Hora

T: 15.12.2005

4.4- starostovi obce svolat veřejnou schůzi týkající se možnosti výstavby větrných elektráren na území obce za účasti společnosti Global projektový vývoj DFJ s.r.o., smluvní partner spol. Zelená Energie s.r.o.

T: 31.1.2006

 

Z-144/26/2005- zastupitelstvo obce bere na vědomí:

5.1- kontrolu usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 03.10.2005

5.2- zprávu o činnosti rady obce z 43.schůze rady konané dne 23.11.2005  a 44. schůze rady obce konané dne 28.11.2005

5.3- žádost o prodej pozemku manželů Dobošových, Rudná pod Pradědem 161

5.4- zápis ze Správní rady Služeb o zrušení Služeb Světlá Hora o.p.s.na základě usnesení Správní rady ze dne 17.10.2005 č. usnesení 94

 

Z-145/26/2005- zastupitelstvo obce odvolává:

6.1- paní Ester Gocalovou z finančního výboru

 

Z-146/26/2005- zastupitelstvo obce zamítá:

7.1- žádost na rozšíření platného územního plánu o funkci a využití území na ,,Stavbu individuálního bydlení" na pozemcích 340/1 a 340/3 v k. ú. Suchá Rudná Ing. Janu Kalužovi Čejkovická 6, Brno

 

-147/26/2005- zastupitelstvo obce odkládá:

8.1- žádost pana Jaroslava Němce, Andělská Hora 531, na prodej objetu Rychta ve Světlé Hoře z důvodů vyhlášení záměru na prodej

8.2- žádost na prodej pozemku poz. parc. č. 177/3 ostatní plocha - plocha neposkytující trvalý užitek o výměře 1228 m2 k. ú. Světlá ve Slezsku  společnosti ZÁTOR - AGROZAT s.r.o. Loučky 21, 793 16 Zátor, z důvodů vyhlášení záměru na prodej

8.3- žádost na prodej pozemku poz. parc. č. 1280 v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku panu Radkovi Caletkovi, Andělská Hora  514 z důvodů vyhlášení záměru na prodej

8.4- žádost na prodej části pozemku poz. parc.č. 1094 ostatní plocha o výměře 684 m2 v k.ú. Dětřichovice manželům Ševčíkovým, Čechy pod Košířem, Mánesova 3, do doby převodu pozemku od poz. parc. č. 1100/1 v k.ú. Dětřichovice od PF ČR Bruntál

8.5- žádost na prodej poz. 479/1 v k.ú. Suchá Rudná o výměře 931 m2 manželům Peřinkovým, Bílovecká 12, 746 01, Opava z důvodů vyhlášení záměru na prodej

8.6- žádost na prodej části pozemku 100/2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách společnosti OCELIT s.r.o Velké Kunětice 145, 790 52 Velké Kunětice z důvodů vyhlášení záměru na prodej

8.7- příspěvek Obci Andělská Hora ve výši 5.500,--Kč na pracovníka VPP, který pomáhá s přesuny tělesně postižené Martiny Gondekové po prostorách ZŠ Andělská Hora ze schválené rezervy

 

 

Usnesení obsahuje 4 strany.

 

 

..........................................                                      ..........................................

Rostislav Harazin                                                                    Radek Kvasnička

Starosta obce                                                                         Místostarosta obce