USNESENÍ

z 22. Zasedání zastupitelstva obce ve Světlé Hoře

konaného dne 23.05.2005

 

 

Z - 114/22/2005 - Zastupitelstvo obce schvaluje

 

1.1.      - způsob hlasování o každém bodu samostatně

1.2.      - návrhovou komisi: Václava Vojtíška a Mgr. Libuši Štýbnarovou

1.3.      - ověřovatele zápisu: Jana Melucha a Zdeňka Hudce

1.4.      - program zasedání zastupitelstva obce

1.5. - posunutí splátek dluhu za rok 2004 do období III. A IV. Roku 2005 s tím, že paní Milena Šmatláková, Světlá Hora 347 bude hradit průběžně své závazky vůči obci Světlá Hora za rok 2005 a pokud paní Milena Šmatláková nedodrží vzájemné dohodnuté termíny splátek roku 2004 a roku 2005 bude ze strany obce Světlá Hora postupováno podle uzavřené kupní smlouvy

1.6.- prodloužení termínu manželům Gazsakovým, Světlá Hora 340 ve výši 900.000,-- Kč do 21.06.2005, vzhledem k tomu, že tento doplňkový příjem z prodeje majetku obce Světlá Hora je součástí schváleného rozpočtu 2005v příjmové části

1.7. - závěrečný účet obce Světlá Hora za rok 2004 s výhradou dle zákona č. 250/2000 Sb. § 17 odst. 7 písm b. ve znění pozdějších předpisů včetně nápravných opatření

1.8. - směrnici pro provedení inventarizace roku 2005 obce Světlá Hora a schvaluje všechny členy jednotlivých komisí

1.9. - financování hasičského vozu Renault Kerax v termínu do 30.06.2005

1.10. - 1. Změnu rozpočtu obce Světlá Hora roku 2005

1.11. - zásady o poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Světlá Hora, dohodu a formulář žádosti

1.12. - poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Světlá Hora pro ZOČSCH Světlá Hora ve výši 20.000,-- Kč + 15.000,-- Kč čelem 35.000,-- Kč z rezervy ZO

1.13. - poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Světlá Hora pro TJ Světlá Hora ve výši 60.000,-- Kč na celoroční údržbu hřiště a 20.000,-- na provedení oprav oplocení

1.14. -  prodej pozemků poz. parc. č. 110 ostatní plocha o výměře 514 m2,  , poz. parc. č. 112/1 o výměře 321 m2 , část poz. parc. č. 113/2 o výměře 8 m2 a část st. parc. č. 12/5 o výměře  49 m2  v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách za účelem  ucelení pozemků  k  pozemku 111/2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách na základě geometrického plánu paní Martině Zálešákové, Rudná pod Pradědem 197, 793 35 Rudná pod Pradědem za ceny schválené Zastupitelstvem obce Světlá Hora dne 24.1.2005 pod. č. usnesení 96/20/2005 bod. 1.9. t. j. 20 Kč/m2

1.15. - schvaluje prodej pozemků poz. par. č. 370 louka o výměře 179 m2  a část pozemku poz. parc. č. 679 ostatní plocha o výměře dle dělení GP na náklady žadatelky za účasti pracovníka obce. Prodej se uskuteční dle cen schválených pod. č. usnesení 96/20/2005 bod. 1.9. t. j. 10,- Kč/m2  paní Daně Ciprové, Podlesí 33, Světlá Hora

1.16. - prodej poz. parc. č. 63 ostatní plocha o výměře 935 m2 a část poz. parc. č. 663/1 ostatní plocha o výměře dle dělení GP na náklady žadatele, vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem panu Karlovi Srovnalovi, Květná 1824/23, 792 01 Bruntál za cenu dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 34.1.2005 pod č. u. 96/20/2005 bod 1.9. t.j. 20,-  Kč/m2

1.17. -  prodej části poz. parc. č. 472 ostatní plocha o výměře dle GP na náklady žadatelky  za ceny schválené Zastupitelstvem obce Světlá Hora ze dne 24.1.2005 pod. č. usnesení 96/20/2005 bod. 1.9. t.j. 20 Kč/m2, paní Zdence Peřinkové, Bílovecká 12, 746 01 Opava.

1.18. -  prodej části poz. parc. č. 1279 v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku výměra dle dělení GP na náklady žadatele  za cenu schválenou Zastupitelstvem obce Světlá Hora ze dne 24.1.2005 pod. č. usnesení 96/20/2005 bod. 1.9. t.j. 20 Kč/m2 panu Emilovi Groblenému, Andělská Hora 168.

1.19. -  prodej části poz. parc. č. 1279 v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku výměra dle dělení GP na náklady žadatele za cenu schválenou Zastupitelstvem obce Světlá Hora dne 24.1.2005 pod. č. usnesení 96/20/2005 bod. 1.9. t.j. 20 Kč/m2 panu Caletkovi Václavovi, Andělská Hora 507.

1.20. -  prodej části poz. parc. č. 1279 v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku dle výměry na základě dělení GP na náklady žadatele  za cenu schválenou Zastupitelstvem obce Světlá Hora dne 24.1.2005 pod. č. usnesení 96/20/2005 bod. 1.9. t.j. Kč/m2 panu Josefovi Svobodovi, Andělská Hora 171, 793 32 Andělská Hora.

1.21. -  koupi pozemku 590/5 o výměře 5 274 m2 v k. ú. Suchá Rudná za celkovou částku 44. 540,-- Kč., od Zemědělského podniku Rázová s.p. Revoluční 18, 792 01 Bruntál.

1.22. -  prodej pozemku st. poz. parc. č. 420 zastavěná plocha  o výměře 395 m2 v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku panu Milanovi Pašíkovi, Frýdecká 338, 739 34 Šenov za cenu schválenou Zastupitelstvem obce Světlá Hora dne 24.1.2005 pod. č. usnesení 96/20/2005 bod. 1.9. t.j. 20 Kč/m2.

1.23. -  záměr na prodej pozemků v k. ú. Suchá Rudná pozemky poz. parc. č. 145/2, 329/8

v k. ú. Podlesí pod Pradědem pozemky poz. parc. č. 371/4, 680/1

v k. ú. Světlá ve Slezsku pozemky poz. parc. č. 327/1

v k. ú. Dětřichovice  pozemky poz. parc. č. 1292/3, 1292/11, 360/1

1.24. -  prodej části pozemku poz. parc. č. 1504/1 v k. ú. Dětřichovice  výměra dle GP za cenu schválenou zastupitelstvem obce ze dne 24.1.2005 č.u. Z 96/20/2005 bod. 1.9. ve výši 10,- Kč/m2 panu PhDr. Janu Pyšovi, Dětřichovice 41, Světlá Hora.

1.25. -  prodej části pozemku poz. parc. č. 212/1 ostatní plocha  o výměře dle GP - vyměřování bude provedeno za účasti pracovníka OÚ. - IMOSu development a.s. Gajdošova 7, Brno

1.26. -  uzavření kupní smlouvy s věcným břemenem na poz. parc. č. 370 a poz. parc. č. 371/2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem s právem vstupu a případného odkupu pozemku poz. parc. č. 371/2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem za účelem rozšíření hřbitova sl. Daně Ciprové, Podlesí 33, Světlá Hora.

1.27. - schvaluje prodejní cenu pozemku  3 Kč/m2 t.j 1845, - Kč., u poz. parc. č. 809/3 zahrada o výměře 615 m2 v k. ú. Dětřichovice manželům Ševčíkovým, Dětřichovice 17, 793 31 Světlá Hora.

1.28. -  prodej části poz. parc. č. 1279 v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku za cenu schválenou zastupitelstvem obce ze dne 24.1.2005 č. u. Z 96/20/2005 bod. 1.9. t.j. 20,- Kč/m2 panu Erichu Knollovi, Andělská Hora 166, 793 32 Andělská Hora výměra dle GP.

1.29. -  prodej části poz. parc. č. 1279 v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku za cenu schválenou zastupitelstvem obce ze dne 24.1.2005 č. u. Z 96/20/2005 bod. 1.9. t.j. 20,- Kč/m2 paní Mgr. Dagmar Pohlové, Bachmačská 1,  702 00 Ostrava - výměra dle GP.

1.30 -  prodej pozemku poz. parc. č. 705/6  ostatní plocha o výměře 229 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku panu Oldřichovi Godíkovi, Světlá 397, 793 310 Světlá Hora za cenu schválenou zastupitelstvem obce ze dne 24.1.2005 č. u. Z 96/20/2005 bod. 1.9. t.j. 10,- Kč/m2 .

1.31. -  prodej pozemku poz. parc. č. 1126/1ostatní plocha  o výměře 1842 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku manželům Novákovým, Světlá 327, 793 31 Světlá Hora za cenu schválenou zastupitelstvem obce ze dne 24.1.2005 č. u. Z 96/20/2005 bod. 1.9. t.j. 10,-Kč/m2

1.32. -  vzdání se nároku obce Světlé Hory na vydání části poz. parc. č. 955/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku, který je ve vlastnictví PF ČR Bruntál ve prospěch manželů Vráželovým, Světlá 267, Světlá Hora.

1.33. -  prodej části pozemku poz. parc. č. 1279 v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku za  cenu schválenou zastupitelstvem obce ze dne 24.1.2005 č. u. Z 96/20/2005 bod. 1.9. t.j. 20,-Kč/m2 manželům Havlíčkovým, Polní 3B, 746 01 Opava

1.34. -  žádost na prodej pozemku poz. parc-č 222/4 louka o výměře 2 451 m2 v k. ú.  Podlesí pod Pradědem paní Anně Maňáskové, Podlesí 36, 793 31 Světlá Hora  cenu schválenou zastupitelstvem obce ze dne 24.1.2005 č. u. Z 96/20/2005 bod. 1.9. t.j. 20,-Kč/m2. oddělení pozemku na výstavbu RD bude proveden za účasti pracovníka OÚ Světlá

1.34. - poskytnutí 350. tis. Kč na zajištění finančních prostředků z rozočtové rezervy Zo na zajištění komunálních služeb v obci  do 01.09.2005 pro Služby Světlá Hora o.p.s.

 

 

Z - 115/22/2005 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 

2.1.- kontrolu usnesení z 21. Zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.03.2005

2.2 - informativní zprávu JUDr. Hustákové, týkající se prodeje lesů a popř. svolání mimořádného zasedání zastupitelstva obce k této problematice

2.3. - zápisy Osadního výboru Dětřichovice ze 6. Zasedání ze dne 5.2.2005 včetně výroční zprávy za OsV za rok 2005 a ze zasedání ze dne 26.04.2005 a zápis Osadního výboru Podlesí ze 3. Zasedání z dne 31.03.2005

2.4. - zprávu o činnosti rady obce ze 36. a 37. Zasedání

2.5. - předloženou zprávu ze zasedání finančního výboru ze dne 13.04.2005

2.6. - předloženou zprávu ze zasedání finančního výboru ze dne 11.05.2005

2.7. - předloženou zprávu ze zasedání kontrolního výboru ze dne 14.04.2005

 

 

Z - 116/22/2005 - Zastupitelstvo obce ukládá

3.1. - radě obce předložit návrh OZV o chovu psů včetně pokut v listopadu 2005

T: listopad 2005

3.2.- starostovi obce, aby prostřednictvím zvukového záznamu z 21. Zasedání zastupitelstva obce provedl s panem Vojtíškem kontrolu ke správnosti usnesení bod. 1.13.

T: příští zasedání zastupitelstva obce

3.3. - předsedům kontrolního a finančního výboru doplnit člena hlavní inventarizační komise

T:

3.4. - starostovi obce jednat s vlastníky pozemků „zpevněná plocha" ve Světlé Hoře o finančním podílu na této ploše a i v jiných formách vyrovnání

T:

3.5. - ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru předkládat zprávy ze zasedání v podrobnějším vypracování a se zdůvodněním

T: trvale

3.6. - starostovi obce prověřit schvalování odměn místostarostovi obce Světlá Hora

T: příští zasedání zastupitelstva obce

3.7. - starostovi obce zajistiti všechny úkony související s přípravou organizačních složek obce Svěltá Hora podat zastupitelstvu obce zprávu na příštím zasedání zastupitelstva obce

T: příští zasedání zastupitelstva obce

3.8. - radě obce dodržet projednaný harmonogram zrušení PO MŠ Světlá Hora ke dni 1.9.2005 a předložit ZO v měsíci říjnu 2005 závěrečnou zprávu o zrušení PO MŠ Světlá Hora včetně přijatých usnesení rady obce ke zprávě o stavu školství, kultury a tělovýchovy projednané v radě obce dne 16.05.2005

T: trvale

 

 

 

 

 

Z - 117/22/2005 - Zastupitelstvo obce volí

 

4.1. - paní Zuzanu Hájkovou, Světlá Hora 344 za člena finančního výboru dle § 84 pís. oO zákona č. 128/2000 Sb. O obcích

4.2. - paní Ester Gocalovou za člena rady obce podle § 84 odst. 2 písm. m zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

 

 

Z - 118/22/2005 - Zastupitelstvo obce pověřuje

 

5.1. - starostu obce Světlá Hora k podpisu kupních smluv, schválených  prodejů po usnesením č. (viz. schválení prodeje)

 

 

Z - 119/22/2005 - Zastupitelstvo obce odkládá

 

6.1. - žádost manželů Křivákových, Opavská 6121/18, 708 00 Ostrava na prodej poz. parc. č. 1292/3 a poz. parc. č. 1292/11 v k. ú. Dětřichovice na příští zastupitelstvo obce z důvodu zveřejnění záměru na prodej pozemku.

6.2. - prodej poz. parc. č. 590/5 v k. ú. Suchá Rudná do doby převodu pozemku na obec Světlou Horu panu Vladimírovi Šenkovi, Mírová 10, 746 01 Opava

6.3. - prodej pozemku poz. parc. č. 329/8 orná půda o výměře 98 m2 v k. ú. Suchá Rudná panu Richardovi Janušovi do vyhlášení záměru na prodej pozemku.

6.4.- prodej poz. parc. 371/4 a poz. parc. č. 680/1 v k. ú. Podlesí pod Pradědem do doby zveřejnění záměru na prodej pozemků sl. Daně Ciprové, Podlesí 33, Světlá Hora.

6.5. - prodej pozemku poz. parc. č. 360/1 v k. ú. Dětřichovice z důvodu vyhlášení záměru na prodej pozemku manželům Juruškovým, Dětřichovice  29, Světlá Hora

6.6. - žádost o prodej lesních pozemku v k. ú. Suchá Rudná pana Ing. Peřinky, Suchá Rudná 609, Světlá Hora. - zastavení vkladu z důvodu podané žaloby.

6.7. - žádost na prodej pozemku 327/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku do vyhlášení záměru na prodej pozemku.

6.8. - zřízení složky obce JSDH a informační centrum Světlá Hora

 

 

Z - 120/22/2005 - Zastupitelstvo obce revokuje

 

7.1. - usnesení č. Z 147/38/2001 bod 1.14 o prodeji pozemku poz. parc. č. 1126/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku panu Bronislavovi Kameníčkovi z důvodu prodeje nemovitosti manželům Novákovým, Světlá 327, 793 31 Světlá Hora

 

 

Z - 121/22/2005 - Zastupitelstvo obce odvolává

 

8.1. - pana Lukáše Hrubého z funkce člena rady obce  na vlastní žádost  k 01.04.2005 podle § 84 odst. 2 písm  m zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

 

Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení k projednávaným návrhům na usnesení:

- zastupitelstvo obce navrhuje zvážit možnost volby nové Správní rady Služeb Světlá Hora o.p.s.

- zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uvést do souladu se zákonem odstupné pana Lukáše Hrubého z funkce místostarosty obce

 

 

Usnesení obsahuje 4 strany

 

 

...........................................................                                          ...........................................................

Rostislav Harazin                                                                                    Radek Kvasnička

Starosta obce                                                                           místostarosta o