USNESENÍ

z 21. zasedání zastupitelstva obce ve Světlé Hoře

konaného dne 21.03.2005

Z - 103/21/2005 - Zastupitelstvo obce schvaluje

1.1. - způsob hlasování o každém bodu samostatně

1.2. - návrhovou komisi: Mgr. Leoše Sekaninu a Josefa Krajčoviče

1.3. - ověřovatele zápisu: Václava Vojtíška a Petra Patakiho

1.4. - program zasedání zastupitelstva obce

1.5. - rozpočet sociálního fondu Obce Světlá Hora na rok 2005

1.6. - změnu Statutu sociálního fondu obce Světlá Hora schváleného 10.02.2003 a z části I. odst. 3 vypustit slovo - místostarosta

1.7. - prodloužení doby splatnosti manželů Szkanderovým, bytem Světlá Hora 281 na koupi rodinného domu ve Světlé Hoře č.p. 281 dle žádosti manželů Szkanderových a to do doby 31.03.2005

1.8. - změnu stavby DPS Světlá Hora před jejím dokončením - realizace 1 b.j. chráněný byt

1.9. - Dohodu mezi Obcí Světlá Hora a Obcí andělská Hora o podmínkách plnění povinné školní docházky a uhrazení neinvestičních nákladů na rok 2005

1.10. - smlouvu s MNO ČR o bezúplatném převodu vlastnictví - vojenský stan v hodnotě 26.482,12 Kč na Obec Světlá Hora včetně nákladů na vlastní odvoz hasičským vozidlem Renault Master - 380 km ze skladu v Jaroměři do Obce Světlá Hora ve výši 1.000,-- Kč za spotřebované palivo - za dovoz je zodpovědný pan Hapl

1.11. - změnu termínu splátek za bytovou jednotku v kupní smlouvě paní Pavlíně Šestákové, Světlá Hora 345, byt. č. 7 a to do 30 tého každého měsíce

1.12. - doplnění finančního výboru o zastupitele paní Ester Gocalovou od 21.03.2005

1.13. - jednání s Českou spořitelnou, a.s., o hypotečním věru ve výši 13.500.000,-- Kč na dokončení DPS Světlá Hora

1.14. - rozpočet obce Světlá Hora na rok 2005 podle návrhu jako vyrovnaný v příjmové a výdajové části ve výši 12.933.419,-- Kč s tím, že o rozpouštění vzniklé rezervy ve výši 680.000,-- Kč bude rozhodovat zastupitelstvo obce

1.15. - souhlas panu Ing. Janu Peřinkovi s vybudováním lyžařského stadionku na části pozemku p.č. 480/1 v k.ú. Suchá Rudná a schvaluje odstoupení od žádosti Obce světlá Hora o převod části parcely p.č. 480/1 z PF ČR

1.16. - plán práce činnosti kontrolního výboru na rok 2005

1.17. - schvaluje pověření rady obce provádět rozpočtová opatření do výše 50.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2005 a případně v rámci schválených změn rozpočtu na rok 2005 podle § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.

1.18. prodej pozemků poz. parc. č. 418 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách, poz. parc. č. 553/2 ostatní plocha o výměře 158 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách, společnosti Wrbna Racing, s.r.o., Trnová 38, 252 10  Mníšek pod Brdy

1.19. - prodej poz. parc. č. 1324/3 louka o výměře  6 865 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku,

poz. parc. č. 1358 ostatní plocha o výměře 846 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, poz. parc. č. 1368 ostatní plocha o výměře 126 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, poz. parc. č. 1404 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, poz. parc. č. 1405 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, poz. parc. č. 1417/1 ostatní plocha o výměře 2 168 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, poz. parc. č. 1422/2 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, poz. parc. č. 1473/1 ostatní plocha o výměře 153 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, poz. parc. č. 1524/7 louka o výměře 55 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, poz. parc. č. 1524/8 louka o výměře 1 130 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku o celkové výměře 11 807 m2 společnosti Wrbně Racing, s.r.o Trnová 38, 252 10 Mníšek pod Brdy dle nových schválených cen

1.20. - prodej pozemků par. č. 710/4 louka o výměře 2147 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, pozemek par. č. 843/6 louka o výměře 1354 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku firmě FA-BIO, spol. s r.o., Světlá 274, 793 31  Světlá Hora

1.21. - prodej části pozemku par. č. 955/8 v k.ú. světlá ve Slezsku paní Ireně Klímové, Světlá 270, 793 31  Světlá Hora za předpokladu vyměření pozemku dle GP na náklady žadatele a to za přítomnosti pracovníka OÚ Světlá Hora

1.22. - prodej pozemku parc. č. 1479/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 129 m2 v k.ú. Dětřichovice panu Miloši Čagánkovi, Dětřichovice 19, 793 31  Světlá Hora

1.23. - záměr na prodej části pozemku parc. č. 1504/1 v k.ú. Dětřichovice

1.24. - návrh na vybudování příjezdové komunikace - položením zatravňovacích tvarovek na pozemek parc. č. 590/3 v k.ú. Suchá Rudná Ing. Šafarčíkovi CSc, Za humny 10005/4, 747 05  Opava, na vlastní náklady

1.25. - prodej pozemku parc. č. 809/3 zahrada o výměře 615 m2 manželům Ševčíkovým, Dětřichovice 17, 793 31  Světlá Hora

1.26. - prodej pozemků parc. č. 386/1, 393/1, 481, 440, 443, 469/2, 1869/2 o celkové výměře 41855 m2 za cenu 112.591,-- Kč paní Janě Janotové, Světlá 293, 793 31 Světlá Hora

1.27. - prodej pozemku st. parc. č. 113/3 - zbořeniště o výměře 133 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku paní Věře Tomkové, Světlá 292, 793 31  Světlá Hora

1.28. - záměr na prodej pozemků par. č. 733/3 - zahrada o výměře 221 m2 , parc. č. 733/2 - ostatní plocha o výměře 2085 m, st. parc. č. 179 o výměře 48 m2 a st. parc. č. 180 o výměře 235 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, st. par. č. 420 o výměře 366 m2 v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku

1.29. - změnu článku v kupní smlouvě u smluv, které byly schváleny před platností usnesení č. Z - 75/16/2004 bod 1.27 ze dne 25.10.2004 o uzavírání budoucích kupních smluv na výstavbu RD

1.30 - schvaluje vyřazení č.p. 309 na p.č. 180 o výměře 239 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku z Dražebních vyhlášek

1.31. delimitační protokol mezi Obcí Světlá Hora-Službami Světlá Hora o.p.s. a Sportovním a kulturním zařízením Světlá Hora

1.32. - odměny předsedům Osadních výborů Dětřichovice, Podlesí, Suchá Rudná-Stará Voda, od prosince 2004 dle schváleného Organizačního řádu

 

 

Z - 104/21/2005 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí

2.1. - kontrolu usnesení z 20. zasedán zastupitelstva obce konaného dne 24.01.2005

2.2. - vývoj příjmů a výdajů obce za leden a únor 2005

2.3. - předloženou zprávu členů finančního výboru ze dne 16.02.2005 a 09.03.2005

2.4. - předloženou zprávu z kontrolního výboru ze dne 17.02.2005 a 10.03.2005

2.5. - žádost paní Anny Plíštilové, Dolní 13, 792 01  Bruntál o přidělení bytu

2.6. - zařazení manželů Štiakových, Světlá 360, 793 31  Světlá Hora do pořadníku uchazečů o byt v DSP ve Světlé Hoře

2.7. - zařazení do pořadníků uchazečů na byt paní Silvie Ivankové, Světlá 406, 793 31  Světlá Hora

 

 

 

Z - 105/21/2005 - Zastupitelstvo obce ukládá

3.1. - radě obce předložit zastupitelstvu obce v měsíci dubnu komplexní rozbor hospodaření Obce Světlá Hora za 1 čtvrtletí roku 2005 v rámci rozpočtového provizoria

T: příští zasedání zastupitelstva obce

3.2. - radě obce zpracovat a předložit zastupitelstvu obce na příštím zasedání zasedání komplexní harmonogram ukončení činnosti přípěvkové organizace Mateřská škola Světlá Hora

3.3. - předsedovi finančního výboru předložit na příštím zasedání zastupitelstva obce návrh na doplnění členů finančního výboru

T: příští zasedání zastupitelstva obce

3.4. - radě obce předložit kontrolnímu výboru materiály u akce „zpevněné plochy u prodejny" přesný rozsah stavby, včetně dokladů o projednávání v komisi výstavby, radě a zastupitelstvu obce Světlá Hora a kontrolní výbor vypracovanou zprávu předloží na zasedání zastupitelstva obce

T: 30.04.2005

3.5. - radě obce předložit kontrolnímu výboru materiály u akce „hasičské auto Kerax" - nákupní cenu, provedené splátky, finanční náklady na doplatek leasingu, případně návrh prodeje vozu nebo jeho vrácení leasingové společnosti a kontrolní výbor vypracovanou zprávu předloží na zasedání zastupitelstva obce

T: 30.04.2005

3.6. - radě obce uveřejnit ve obecním Zpravodaji duben 2005 oznámení o volné stavební parcele 115/6 a 109/3 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

T: Zpravodaj duben 2004

3.7. - ukládá radě obce přeložit pravidla čerpání dotací z rozpočtu obce pro zájmová sdružení, příspěvkové organizace a dalších zřízených organizací

T: 30.04.2005

3.8. - ukládá radě obce předložit pravidla čerpání dotací z rozpočtu obce pro Osadní výbory Dětřichovice, Suchá Rudná a Podlesí

T: 30.04.2005

3.9. - starostovi obce připravit na příští zasedání zastupitelstva obce novou Obecně závaznou  vyhlášku o chovu psů včetně pokut

T: příští zasedání zastupitelstva obce

 

Z - 106/21/2005 - Zastupitelstvo obce pověřuje

4.1. - starostu obce k podpisu Dohody mezi Obcí světlá Hora a Obcí Andělská Hora o podmínkách plnění povinné školní docházky a uhrazení neinvestičních nákladů na rok 2005

4.2. - starostu obce k podpisu smlouvy s MNO ČR o bezúplatném převodu vlastnictví - vojenský stan

4.3. - starostu obce k přípravě smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., na hypoteční úvěr a návrh smlouvy předložit radě a zastupitelstvu obce k projednání a následnému schválení zastupitelstvem obce

 

Z - 107/21/2005 - Zastupitelstvo obce odvolává

5.1. - paní Ing. Vladimíru Minaříkovou z funkce člena finančního výboru zastupitelstva obce Světlá Hora na vlastní žádost

5.2. - člena Osadního výboru Suchá Rudná-Stará Voda pana Františka Kotačku, Stará Voda 107 z důvodu zdravotních potíží

5.3. - paní Alenu Kopincovou, Suchá Rudná 67 z funkce předsedy a člena Osadního výboru Suchá Rudná-Stará Voda na vlastní žádost

 

Z - 108/21/2005 - Zastupitelstvo obce vyzývá

6.1. - volební uskupení Sdružení nez. kandidátů a podnikatelů k doplnění jednoho člena do finančního výboru

T: 30.04.2005

 

Z - 109/21/2005 - Zastupitelstvo obce revokuje

7.1. - usnesení z 8. zasedání ZO ze dne 24.11.2003 č.u. 34/8/2003 bod 2.25

7.2. - usnesení č. 25/7/2003 bod 1.12 na prodej pozemku parc. č. 115/6, parc. č. 109/3 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách panu Jiřímu Lockovi, Světlá 348, 793 31  Světlá Hora

7.3. - usnesení č. 127/33/2001 bod 2.14 ze dne 25.06.2004 týkající se podmínky výstavby do dvou let a předkupního práva obce na prodané pozemky

 

Z - 110/21/2005 - Zastupitelstvo obce neschvaluje

8.1. - prodej pozemku parc. č. 1498/1, 1500/1, 1524/11 v k.ú. Světlá ve Slezsku - realizován prodej paní Zálešákové, Rudná pod Pradědem 195, společnosti Wrbna Racing, s.r.o, Trnová 38, 252 10 Mníšek pod Brdy

8.2. - prodej pozemků parc. č. 421 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách z důvodu zajištění přístupu na pozemky dalším vlastníků pozemků, pozemek parc. č. 420/4, 420/5 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách, společnosti Wrbna Racing, s.r.o. Trnová 38, 252 10

8.3. - žádost na šnížení ceny u prodeje pozemků par. č. 386/1, 393/1, 481, 440, 443, 469/2, 1869/2 o celkové výměře 41855 m2 za navrhovanou cenu 20.927,50 Kč paní Janě Janotové, Světlá 293, 793 31  Světlá Hora

 

Z - 111/21/2005 - Zastupitelstvo obce odkládá

9.1. - prodej pozemků par.c č. 1438/3, 1460, 1565, 1788/1, 1828/1, 1837/2, 1837/4, 2045 v k.ú. Světlá ve Slezsku do doby vyjasnění vlastnictví k sousedním pozemkům, které sousedí s  pozemky v návrhu na prodej, Wrbně Racinc, s.r.o., Trnová 32, 252 10 Mníšek pod Brdy

9.2. - prodej pozemku parc. č. 218/10 v k.ú. Podlesí pod Pradědem paní Jarmile Jazudekové, Uhlířská 15, 792 01  Bruntál do doby schválení změny č. 3 územního plánu obce Světlé Hory

9.3. - prodej pozemku parc. č. 1504/1 v k.ú. Dětřichovice PhDr. Janu Pyšovi, CSC, Dětřichovice 41, Světlá Hora z důvodu schválení záměru prodeje na příští zasedání zastupitelstva

9.4. - prodej pozemku parc. č. 778 v k.ú. Podlesí pod Pradědem společnosti Wrbna Racing, s.s.o, Trnová 38, 252 10 Mníšek pod Brdy - pozemek byl schválen k prodeji Ing.Konopkovi, Podlesí 4, Světlá Hora

9.5. - prodej pozemků parc. č. 771/6, 1012/2, 1087/2, 1113/3, 1037/4, 1154/2, 1089/2, 1087/2, 1102/3, 1168/11, 1231/6, 1660/21 v k.ú. Světlá ve Slezsku společnosti FA-BIO, spol. s r.o., Světlá 271, 793 31  Světlá Hora do doby vyjasnění vlastnictví k sousedním pozemkům

9.6. - prodej pozemku par. č. 115/6 o výměře 533 m2 a parc. č. 109/3 o výměře 208 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách panu Milanu a Renatě Daňkovým, Čelakovského 1138/10, Bruntál na výstavbu RD dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě

 

 

Z - 112/21/2005 - Zastupitelstvo obce jmenuje

10.1. - pana Bohuslava Motyčku st., Suchá Rudná 79 a paní Editu Barčíkovou, Suchá Rudná 602 za členy Osadního výboru Suchá Rudná-Stará Voda dle § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Z - 113/21/2005 - Zastupitelstvo obce volí

11.1. - paní Editu Barčíkovou, Suchá Rudná 602, předsedou Osadního výboru Suchá Rudná-Stará Voda dle § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení k projednávaným bodům

1. prodej pozemků parc. č. 110 ostatní plocha o výměře 514 m část pozemku parc. č. 112 o výměře 684 m, část poz. parc. č. 113/2 o výměře 810 m a část st. parc. č. 12/5 o výměře 544 m v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách za účelem ucelení pozemků k pozemku parc. č. 111/2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách a na základě geometrikcého plánu paní Martině Zálešákové, Rudná pod Pradědem 197, 793 35  Rudná pod Pradědem

2. Dražební vyhlášky na bytové domy ve Světlé Hoře č.p. 350, 352 a č.p. 15 v Dětřichovicích

 

 

Usnesení obsahuje 5 stran

 

..................................................                                  ...........................................................

Rostislav Harazin                                                 Radek Kvasnička

starosta obce                                                                místostarosta obce