USNESENÍ

z 16. řádného zasedání obce Světlá Hora

konané dne 25.10.2004

 

Z - 70/16/2004 - Zastupitelstvo obce schvaluje

1.1. - způsob hlasování o každém bodu samostatně

1.2. - návrhovou komisi: Radek Kvasnička, Josef Krajčovič

1.3. - ověřovatele zápisu: Mgr. Leoš Sekanina, Ing. Hana Heryánová

1.4. - program zasedání zastupitelstva obce

1.5. - prodej části pozemku poz. parc. č. 647 ostatní plocha o výměře dle dělení GP, v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách a podmínky dělení GP za přítomnosti pracovníka obce manželům Jedličkovým, Stará voda 18E, Světlá Hora

1.6. - prodej pozemku po. parc.č 52/2 orná půda o výměře 85 m2 a oddělenou část pozemku z poz. parc. č. 52/1 o výměře dle dělení GP vše v k.ú. Suchá Rudná manželům Kubínovým, Suchá Rudná 43, Světlá Hora dle dělení GP

1.7. - prodej části pozemku poz. parc. č. 495/1, část st. parc. č. 7/1 zastavěná plocha a část poz. parc. č. 1504/2 ostatní plocha v k.ú. Dětřichovice za předpokladu dělení GP za přítomnosti pracovníka obce panu Ing. Otakaru Stejskalovi, Šípková 5, Havířov - Šumbark

1.8. - prodej části pozemku st. parc. č. 7/1 zast. plocha v k.ú. Dětřichovice za předpokladu dělení GP za přítomnosti pracovníka obce panu Rostislavovi Hekalovi, Na střelnici 18, 722 00 Olomouc

1.9.- prodej pozemku par. č. 321/13 ostatní plocha o výměře 818 m2 a pozemku parc. č. 332/8 orná půda o výměře 1779 m2 vše v k.ú. Suchá Rudná manželům Kopincovým, Suchá Rudná 67, Světlá Hora

1.10. - odkoupení části pozemku parc. č. 102/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Dětřichovice od manželů Černobilových , Dětřichvoice 9, Světlá Hora za cenu 5,-- Kč/m2

1.11. - prodej pozemků parc. č. 68/2 - ostatní plocha o výměře 131 m2 , parc. č. 74/2 ostatní plocha o výměře 24 m2 , parc. č. 590/24 ostatní plocha o výměře 61 m2 vše v k.ú. Suchá Rudná manželům Podolákovým, Suchá Rudná 47, Světlá Hora

1.12. - prodej pozemků parc. č. 386/1 orná půda o výměře 7597 m2, parc. č. 393/1 orná půda o výměře 6414 m2, parc. č. 481 louka o výměře 8704 m2, parc. č. 440 louka o výměře 17270 m2, parc. č. 443 louka o výměře 932 m2, parc. č. 469/2 zahrada o výměře 762 m2,  parc. č. 1896 ostatní plocha o výměře 938 m2, vše v k.ú. Světlá ve Slezsku o celkové výměře 41855 m2, paní Janě Janotové, Světlá 291, Světlá Hora

1.13. - prodej části pozemku parc. č. 32 v k.ú. Suchá Rudná manželům Hadačovým, Suchá Rudná 44, Světlá Hora na základě dělení GP

1.14. - prodej části pozemku parc. č. 1580/1 o výměře 99 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku Severomoravské plynárenské a.s., Plynární 2748/6, 702 72  Ostrava, za navrženou cenu 14.850,-- Kč (150,-- Kč/m2)

1.15. - prodej pozemku parc. č. 107/3 ostatní plocha o výměře 75 m2, v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách manželům Matuškovým, Nešverova 43, 720 00  Ostrava

1.16. - prodej pozemku parc. č. 12 louka o výměře 125 m2, v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách panu Lubomíru Bortlovi, Nálevkova 529/11, 772 00  Olomouc 2

1.17. - prodej pozemků parc. č. 473/2 ostatní plocha o výměře 175 m2, parc. č. 473/4 ostatní plocha o výměře 391 m2 vše v k.ú. Suchá Rudná MUDr. Zdence Peřinkové, Bílovecká 12, 746 01  Opava

1.18. - přidání 1 ks světelného bodu podle požadavku Osadního výboru Podlesí z roku 2003

1.19. - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene na Zemní kabelovou přípojku NN pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 107/3 a 30/2 vše v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách a manželi Matuškovými, Nešverova 693/42, Ostrava-Hrabová

1.20. - převedení předmětu činnosti SKZ na Služby Světlá Hora o.p.s., a to:

1. Správa movitého a nemovitého majetku obce

- sportovní areál včetně pohostinských a ubytovacích služeb

- dětských a ostatních sportovišť v obci, které jsou v majetku obce

- kulturní středisko, pohostinství, kuželna

- místní rozhlas

- „služební byt" správce sportovního areálu

2. Pořádání kulturních a společenských akcí včetně Jezdeckých dnů

3. Zajišťuje výstavbu a údržbu zařízení pro odpočinek a volný čas

4. Spravuje místní rozhlas

5. Sleduje stav kulturních památek a navrhuje obci řešení

6. Spolupracuje s kulturními organizacemi, nadacemi a sponzory

1.21. - převedení předmětu činnosti SKZ na Obec Světlá Hora, a to:

1. Vydávání obecního a sportovního zpravodaje

2. Správa internetových stránek

1.22. - prodej st. parc. č. 124 zastavěná plocha o výměře 84 m2 v k.ú. Dětřichovice manželům Jiřímu a Drahomíře Dostálovým, Bruntál

1.23. - zřízení věcného břemene za účelem zřízení trvalé podzemní kabelové přípojky NN na poz. parc. č. 107/3 poz. parc. č. 30/2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách ve vlastnictví obce Světlé Hory ve prospěch manželů Matuškových, Nešverova 43, Ostrava

1.24. - prodej části pozemku pac. č. 187/2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách na základě dělení pozemku GP panu Lumírovi Mandrykovi, Jilemnického 906, 708 00  Ostrava

1.25. - prodej části pozemku poz. parc. č. 809/1 v k.ú. Dětřichovice, k domu čp. 18 v Dětřichovicích manželům Hromádkovým, Světlá 379, 793 31  Světlá Hora za předpokladu dělení pozemku GP na náklady žadatele

1.26. - prodej pozemků část st. parc. č. 12/5, část poz. parc. č. 113/2 a část poz. parc. č. 112 na základě dělení GP o šíři 6 m v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách panu Františku Rosnerovi, Stará Voda 95, Světlá Hora, z důvodu zachování manipulační plochy kolem hřbitovní zdi a  náklady na vypracování dělení pozemku GP, budou hrazeny paní Martinou Zálešákovou, Rudná pod Pradědem 197, 793 35  Rudná pod Pradědem

1.27. - uzavření Smluv o uzavírání budoucí kupní smlouvě k prodeji pozemků na výstavbu rodinných domů s podmínkami:

1. Zahájit stavbu do dvou let od uzavření budoucí kupní smlouvy

2. Pozemek bude prodán kupní smlouvou na základě předložení kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci

Smlouvu připraví právní zástupce obce Světlé Hory.

1.28. - změnu č. 4 územního plánu na prodloužení lyžařského vleku na poz. parc. č.133/2 v k.ú. Suchá Rudná

1.29. - změnu č. 4 ÚPD obce Světlá Hora na rozšíření zóny individuálního bydlení (U-BI) v katastrálním území Světlá ve Slezsku

1.30. - schválit změnu  č. 4 ÚPD o doplnění veřejně prospěšné stavby - oprava komunikace parc. č. 1887/4 v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.31. - stavbu sloupu veřejného osvětlení, světelného bodu u garáží a zásuvky na 400 V a 230 V na poz. parc. č. 141/3 v k.ú. Světlá ve Slezsku. Financování stavby bude na náklady Služeb Světlá Hora o.p.s. Světlá Hora

1.32. - zimní operační plán 2004 - 2005 s doplněním o připomínky Služeb Světlá Hora o.p.s. a osadního výboru Podlesí

1.33. - uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na poz. a parc. č. 593/1 a 593/2 v k.ú. Suchá Rudná mezi Obcí Světlá Hora a manželi Nyklovými, Světlá 373, světlá Hora za nabízenou cenu 1,-- Kč

1.34 - zřízení věcného břemene na poz. parc. č. 201/7 o šířce 6 m jako přístupovou komunikaci ke hřišti za hasičskou zbrojnicí, která vznikne prodejem parcel poz. parc. č. 201/6 díl a) poz. prc. č. 201/1 díl b) v k.ú. Světlá ve Slezsku o šířce 6 m manželům Klímovým, Světlá 327, 793 31  Světlá Hora

1.35. - prodej části poz. parc. č. 1379 v k.ú. Andělská Hora za podmínky oddělení pozemku GP paní Jiřině Hajdíkové Andělská Hora 517, 79 332  Andělská Hora do vyjednání s Andělskou Horou

1.36. - prodej části pozemku parc. č. 1279 v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku za podmínky oddělení pozemku GP panu Radomírovi Caletkovi, Andělská Hora 514, 793 32  Andělská Hora do vyjednání s Andělskou Horou

1.37. - záměr na přenechání leasing hasičského vozidla CAS Renault Kerax 4x4 za cenu 80% - 85% z celkové částky, kterou již obec Světlá Hora uhradila

1.38. - zaplacení kupní ceny za přenechání leasingu hasičského vozidla CAS Renault Kerax 4x4 ve výši 1.200.000,-- Kč - 1.500.000,-- Kč při podpisu smlouvy a další část možno rozdělit do splátek na 12 a ž 24 měsíců

 

Z - 71/16/2004 - Zastupitelstvo boce odvolává

2.1. - paní Bdeřišku Strakošovou z členství v Osadním výboru Podlesí na vlastní žádost

2.2. - členku Dozorčí rady paní Ing. Věru Odstrčilovou v souladu s ustanovením zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech dle § 15 odst. 5 a v souladu s ustanovením ů 10 odst. 3 téhož zákona

 

Z - 72/16/2004 - Zastupitelstvo obce jmenuje

3.1. - slečnu Alenu Strakošovou členem Osadního výboru Podlesí na vlastní žádost

 

Z - 73/16/2004 - Zastupitelstvo obce ukládá

4.1. - finančnímu výboru projednat a předložit stanovisko ke zprávě ředitele Mgr. Sekaniny o dotace jízdného žáků

4.2. - finančnímu výboru předložit stanovisko ke změnám v oblasti přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

4.3. - radě obce projednat zápis z kontrolního výboru a předložit na dalším zasedání zastupitelstva obce nápravná opatření ze zápisu z kontrolního výboru

 

Z - 74/16/2004 - Zastupitelstvo odkládá

5.1. - celou záležitost ve věci podání trestního oznámení na pana Josefa Hajdíka a bývalou pracovnici obce Světlá Hora paní Marii Hopjanovou pro zjištěné machinace při plnění splátek podle kupní smlouvy ze dne 12.6.1998 do doby, než budou zjištěny nové skutečnosti

5.2. - žádost o změnu č. 4 ÚPD trasy vedení VN krajem pozemku poz. par.č. 340/3 v k.ú. suchá Rudná panu Ing. Janu Kalužovi, Suchá Rudná 60, 793 31 Světlá Hora z důvodu, že žádost nevyžaduje změnu územního plánu - trasa je v návrhu územního lánu navržena orientačně

5.3. - nákup informačních a uvítacích tabulí v hodnotě 65.000,-- Kč a finanční prostředky zahnout do rozpočtu na rok 2005

5.4. - koupi pozemku 141/2 ostatní plocha o výměře 490 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku za cenu 5.000,-- Kč od Lenky Pelikánové, Družební 1, Bruntál. Pozemek je určen k výstavbě garáží ve Světlé Hoře, dle záměru na odkoupení pozemku, který byl projednán v zastupitelstvu obce dne 28.6.2004 pod č.u. 61/13/2004 bod 2.10.

 

Z - 75/16/2004 - Zastupitelstvo obce neschvaluje

6.1. - prodej pozemku parc. č. 500/1 v k.ú. Dětřichovice panu Rostislavu Hekalovi, Na střelnici 18, 722 00  Olomouc z důvodu návrhu výstavby ČOV dle ÚPD

6.2. - prodej části pozemku parc. č. 177/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku, manželům Černákovým, Světlá 388, Světlá Hora a to z důvodu: ponechat celý tento pozemek jako areál zeleně a parku pro obyvatele DSP

6.3. - prodej pozemku parc. č. 144/2 louka v k.ú. světlá ve Slezsku panu Josefu Hulínovi, Světlá 405, Světlá Hora, jelikož v probíhající změně ÚPD je navržena výstavba RD

6.4. - prodej pozemku parc. č. 332/8 v k.ú. suchá Rudná panu Bohumilovi Svobodovi, Na svahu 3, Bruntál z důvodu - prodej pozemku je schválený manželům Kopincovým, Suchá Rudná

6.5. - prodej částí pozemků parc. č. 332/8 v k.ú. Suchá Rudná manželům Wjenzekovým, Opavská 189, 747 31  Velké Hoštice a to z důvodu návrhu komise a doporučení Osadního výboru na prodej manželům Kopincovým, Suchá Rudná

6.6. - prodej pozemku p.č. 472 v k.ú. Suchá Rudná paní MUDr. Zdence Peřinkové, bytem Bílovecká 12, Opava na základě vyjádření Osadního výboru Suchá Rudná, který nesouhlasí s prodejem pozemku

6.1. - prodej pozemku poz. parc. č. 755 ostatní plocha o výměře 1374 m v k.ú. Dětřichovice panu Ing. Jiřímu Plesníkovi, Stará Rudná 195, Rudná pod Pradědem a to z důvodu výskytu pozemku u kostela v Dětřichovicích

výboru

Z - 76/16/2004 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí

7.1. - kontrolu usnesení z 14. a 15. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.9.2004 a 29.9.2004

7.2. - zprávu o činnosti rady obce Světlá Hora

7.3. - ústní zprávu starosty obce o zajištění financování investičních akcí obce

 

Z - 77/16/2004 - Zastupitelstvo obce revokuje

8.1. - usnesení č. 48/13/2000 bod 2.23. o prodeji pozemků poz. Parc. č. 113/2 mna stav. parc. č. 12/5 a část poz. Parc. 112 v k.ú  Stará Voda v Jeseníkách Norbertu Rosnerovi, Stará Voda 95, Světlá Hora

 

Z - 79/16/2004 - Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení

9.1. - k záměru na prodej mýtný lesů

 

Usnesení obsahuje 4 strany

 

 

 

.........................................................                                       ........................................................

Rostislav Harazin                                                                        Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                           místostarosta