USNESENÍ

z 15. mimořádného zasedání zastupitelstva obce ve Světlé Hoře

konaného dne 29.9.2004

 

 

Z - 68/15/2004 - Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1. - způsob hlasování o každém bodu samostatně

1.2. - návrhovou komisi: Ing. Hana Heryánová, Václav Vojtíšek

1.3. - ověřovatele zápisu: MVDr. Čestmír Olehla, Zdeněk Hudec

1.4. - program zasedání zastupitelstva obce

1.5 - zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce, a to v příjmové části 39.605.660,-- Kč a ve výdajové části 39.165.860,-- Kč a rozdíl ve výši 439.800,-- Kč bude doplněn na pol. 5909 Ostatní neinvestiční výdaje par. 6171 Činnost místní správy

1.6. - uzavření smlouvy o úvěru mezi Obcí Světlá Hora IČO 00296392 a Ing. Dimitri Kirjakovským IČO 108440067, Josefa Hory 965/4/790/01 Jeseník na částku 1.800.000,-- Kč , která bude použita na dofinancování vlastních nákladů Obce Světlá Hora na výstavbu chráněných bytů v obci Světlá Hora v roce 2004 se splatnosti do 30.11.2004 a úrokovou sazbou 4 % roční sazby

1.7. - uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o číslo č. 2IN 03 05 25 - „Světlá Hora - Dům s pečovatelskou službou" mezi Obcí Světlá Hora a společností Fortex - AGS, a.s., kterou se mění celková celková cena díla na 33.491.333,-- Kč včetně DPH.

1.8. - hrazení vzniklého dluhu na leasing hasičského auta Kerax ve výši 941.630,80 Kč formou navýšení současných splátek měsíčně ve výši 50.000,-- Kč. V případě zabezpečení finančních prostředků na jednorázové splacení dluhu tento dluh uhradit ihned.

1.9. - přijetí úvěru do výše 12.000.000,-- Kč od České Spořitelny, a.s., na pokrytí těchto investičních akcí Obce Světlá Hora:

Zpevněná plocha - parkoviště u jednotky ve výši 2.098.349,-- Kč

Oprava a přestavba MŠ na základní školu - dostavba II. NP ve výši 1.656.831,-- Kč (stavební část) a 539.750,-- Kč (projektová dokumentace)

Výstavba chráněných bytů ve výši 1.800.000,-- Kč

Dešťová kanalizace ostrý roh ve výši 5.905.070,-- Kč

1.10 - přijetí hypotéčního úvěru do výše 17.000.000,-- Kč na dofinancování stavby Domu s pečovatelskou službou v obci Světlá Hora

1.11 - zrušení příspěvkové organizace Mateřská škola Světlá Hora a začlenění do příspěvkové organizace Základní škola Andělská Hora jako součást příspěvkové organizace Základní škola Andělská Hora.. Usnesení nabývá platnosti až po souhlasu zastupitelstva obce Andělská Hora.

1.12 - uzavření dohody mezi Obcí Světlá Hora a společností INVEST CZ., na úhradu požadované částky ve výši 2.287.669,50 Kč za provedené práce ze smlouvy o dílo č. 117/03 a smlouvy č. 124/04

1.13 - uzavření dohody mezi Obcí Světlá Hora a společností INVEST CZ, s.r.o. na úhradu požadované částky ve výši 4.439.432,-- Kč. Tato pohledávka se týká provedených prací na stavbě Domu s pečovatelskou službou. Částka bude hrazena ve dvou splátkách v daných termínech.

1.14. - záměry obce Světlá Hora na prodej nemovitostí čp. 340, 309, 350, 352, 281 v k.ú. Světlá ve Slezsku včetně pozemků st. p.č. 123, 180, 185, 184 a 156 a čp. 15 v k.ú. Dětřichovice včetně pozemků par. č. 746, 747, 713, 814, 1515/5 vše v k.ú. Dětřichovice

1.15. - záměry obce Světlá Hora na prodej lesních pozemků včetně porostů parc.č. 469/1, 484/2, 486, 1312, 1366, 1376/1, 1422/1, 1684/3, 1688, 1699 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku, p.č. 185/1, 197/1 vše v k.ú. Suchá Rudná, p.č. 436/1, 452/3, 452/4, 454, 455, 456/2, 509 vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem

 

Z - 69/15/2004 - Zastupitelstvo obce ukládá

 

2.1. - místostarostovi v případě zájemce o přenechání leasingu na hasičské auto Kerax  ihned tento návrh předložit radě obce a zastupitelstvu obce k projednání.

2.2 - starostovi a místostarostovi uzavřít splátkový kalendář na dlužné částky ve výši 2.098.500,-- Kč (parkovací plocha) a 5.900.000,-- Kč (kanalizace) vůči společnosti Bedřich Nykl, Drobná provozovna, Světlá Hora

2.3. - místostarostovi předložit seznam majetku obce, ale i majetku, který byl předán do správy zřízeným organizacím

2.4. - místostarostovi předložit  s návrhem rozpočtu na rok 2005 i mandatorní výdaje

 

 

Usnesení obsahuje 2 strany

 

 

 

...................................                                                                         .....................................            Rostislav Harazin                                                                                  Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                                        místostarosta