Usnesení

z 14. mimořádného zastupitelstva obce Světlá Hora, konaného dne 8.9.2004

v 17:00 hod. v salonku restaurace Třešinky ve Světlé Hoře

Z - 65/14/2004 - Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1. - způsob hlasování o každém bodu samostatně

1.2. - návrhovou komisi: pana Václava Vojtíška a paní Ivanu Ostrčilíkovou

1.3. - ověřovatele zápisu: pana Josef Krajčoviče a pana Václava Květkovského

1.4. - program zasedání zastupitelstva obce

1.5. - změnu splátkového kalendáře na nákup hasičského automobilu Renault Kerax

1.6. - smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. OP6212012/TR/BS/04/097 na nové odběrné místo: „Světlá Hora, dům s pečovatelskou službou s předpokládaným příkonem 80KW, I. etapa zahajovací provoz"

 

Z - 66/14/2004 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

2.1. - kontrolu usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora ze dne 28.6.2004

2.2. - I. změnu rozpočtu obce Světlá Hora dle návrhu jednotlivých položek

2.3. - zprávu o finančním zabezpečení investičních akcí

2.4. - kritický stav v dluhové službě a navrhované opatření řešit ihned v nejkratších termínech a do vyřešení se pozastavuje příprava a zahajování dalších investičních akcí

 

Z - 67/14/2004 - Zastupitelstvo obce ukládá:

3.1. - radě obce pravidelně na svých schůzích sledovat plnění uložení úkolů. Termín zabezpečení je „ihned", další prodlení by mělo negativní vliv na činnost obce. Zároveň přijímat operativní opatření k řešení problému. V závažných případech nemožnosti řešení přijatého usnesení připravit nápravné opatření a svolat zastupitelstvo boce na mimořádnou schůzi O: starosta

3.2. - radě obce informovat příspěvkové organizace řízené obcí a Služby Světlá Hora o.p.s., aby přijala opatření k maximální úspornosti na základě snížených plánovaných dotací od obce

O: místostarosta

3.3. - radě obce předložit návrh na prodej nemovitého a movitého majetku obce, dle jednotlivých případů O: místostarosta

3.4. - radě obce v případě dočasném pozastavení realizaci staveb pro nedostatek finančních prostředků provádět nezbytná opatření k úpravě smluv k prodloužení termínů dokončení, aby nedošlo k vrácení dotací O: místostarosta

3.5. - místostarostovi obce řešit situaci ve financování Základní školy v Andělské Hoře a uzavřít dohodu o poskytování neinvestičních nákladů na žáka obci Andělská Hora T:20.9.2004

3.6. - místostarostovi obce doplnit do příštího zasedání možnost odvolání předsedy finančního výboru

3.7. - starostovi jednat o přenechání leasingu Renaultu KERAX jiným subjektům

 

Projednané body, ke kterým hlasováním nebylo přijato žádné usnesení

1. - přijetí úvěru ve výši 10.000.000,-- Kč na pokrytí těchto akcí (ZŠ 2.100.000,-- Kč, zpevněná plocha 2.300.000,-- Kč, chráněné byty 1.800.000,-- Kč, dešťová kanalizace 3.800.000,-- Kč)

2. - přijetí hypotéčního úvěru ve výši 17.000.000,-- Kč na dofinancování výstavby Domu s pečovatelskou službou (celkové náklady na výstavbu včetně víceprací činí 34.197.000,-- Kč)

3. - záměry obce Světlá Hora na prodej lesních pozemků včetně porostů parc. č. 469/1, 484/2, 486, 1312, 1366, 1376/1, 1422/1, 1684/3, 1688, 1699 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku, p.č. 185/1, 197/1 vše v k.ú. Suchá Rudná, p.č. 436/1, 452/3, 452/4, 454, 455, 456/2, 509 vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem a nemovitostí čp. 281, 309, 350, 352 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku včetně pozemků a přilehlých pozemků parč. č. 118, 135/3 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku, čp. 15 v k.ú. Dětřichovice včetně pozemků parc.č. 746, 747, 713, 814, 1515/5 vše v k.ú. Dětřichovice a pověřuje radu obce zabezpečením přípravy tohoto majetku obce dle zákona o obcích

4. půjčku na pokrytí vlastních nákladů v roce 2004 na výstavbu pěti chráněných bytů v obci

ve výši 1.800.000,-- Kč

 

 

Usnesení obsahuje 2 strany

 

 

 

.............................................                                                   .............................................

Rostislav Harazin                                                                         Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                             místostarosta