Usnesení 

 z 13. zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora, konaného dne 28.06.2004

v 17:00 hod. v salonku restaurace Třešinky ve Světlé Hoře.

 

 

Z - 60/13/2004 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

1.1. - provedenou kontrolu usnesení ze ZO

1.2. - stanovisko SPP Bohémia Vinohradská, 1511/230, 100 00 Praha 10 a cenovou  kalkulaci v částce 850 000, Kč.

1.3. - zprávu o obecně platných nařízeních obce Světlá Hora

1.4. - rozbor hospodaření Služeb Světlá Hora o.p.s. za rok 2003

1.5. - zprávu o přípravě Jezdeckého dne 2004.

1.6. - zařazení manželů Hirschlerových, Světlá 344, 793 31 Světlá Hora do pořadníku uchazečů na byt.

1.7. - zprávu o stavu školství, kultury a tělovýchovy v obci Světlá Hora.

1.8. - zprávu o činnosti rady Obce

 

Z - 61/13/2004 - Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

2.1. - program zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

2.2 - ověřovatele zápisu: paní Helenu Maňákovou a pana Zdeňka Hudce

2.3. - návrhovou komisi: paní Ester Gocalovou a pana Petra Patakiho

2.4. - způsob hlasování o každém bodu samostatně

2.5. - návrh na organizační zabezpečení a vyhlášení místního referenda k výstavbě Základní školy ve Světlé Hoře

2.6.- uzavření směnné smlouvy mezi FA. BIO spol. s r. o. společností pro alternativní zemědělství s ručením omezeným se sídlem ve Světlé 274, 793 31 Světlá Hora

( dále jen FA. BIO ) a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora.

Předmětem směné smlouvy jsou pozemky poz. parc. č. 1324/6, 1324/7, 1324/8 louky o výměře 8 091 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku ve vlastnictví FA.BIO, které budou směněny za poz. parc. č. 783/11, 800/3 louky o celkové výměře 45 898 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku ve vlastnictví Obce Světlé Hory.

2.7. - odkoupení části pozemku poz. parc.č. 71 zahrada v k. ú. Suchá Rudná dle GP a zaměření provézt dle skutečného stavu od manželů Hejdových, Bulharská ul. 1424, Ostrava - Poruba obci Světlá Hora

2.8. - prodej části pozemku parc. č. 141/3 v k. ú. Světlá ve Slezsku na výstavbu 1 garáže pro os. vozidlo panu Petrovi Patakimu, Světlá 422, 793 31 Světlá Hora

2.9. - úplatný převod poz. parc. č. 98/1 v k. ú. Suchá Rudná od PF ČR Bruntál

2.10. - odkoupení  pozemku poz. parc. č. 141/2 ostatní plocha o výměře 450 m2 a st. parc. č. 47 o výměře 808 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku na výstavbu garáží a přístupovou cestu pro nově budované RD v lokalitě za Kalašem, od paní Lenky Pelikánové a firmy FaBio S.r.o. Světlá Hora, obcí Světlá Hora

2.11. - prodej pozemku poz. parc.č. 230 - zahrada o výměře 1 108 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku na výstavbu RD a změnu adresy ke schválenému poz. parc. č. 28/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku  pod č. usnesení 14/4/2003 1.3 manželům Kolbovým, Šmilovského 11, 792 01 Bruntál

2.12. - prodej pozemku na garáž pro os. auto na poz. parc. č. 141/3 v k. ú. Světlá ve Slezsku panu Petrovi Okřinovi, Světlá č. 363, 793 31 Světlá Hora

2.13. - převedení plynárenské zařízení k 6 RD ve Světlé Hoře po kolaudaci, darovací smlouvou na SPP Bohemia, Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10

2.14. - zřízení věcného břemene na poz. parc. č. 235/1 v k. ú. Suchá Rudná z důvodu vedení el. přípojky, která vede  na st. p. č. 205 a st. p. č. 225 v k. ú. Suchá Rudná ve prospěch m. Konečných, Suchá Rudná 24E, 793 31 Světlá Hora

2.15. - prodej poz. parc. č. 120 ostatní plocha o výměře 122 m2 a p. p. č. 122/3 louka o výměře 290 m2 vše v k. ú. Podlesí pod Pradědem obec Světlá Hora s věcným břemenem na zajištění průchodu pro m. Parákovi, Podlesí 9, 793 31 Světlá Hora, m. Bahenským, Čajkovského 45, 746 01 Opava

2.16. - ,, Dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene" mezi obcí Světlá Hora a Slezskomoravské telekomunikace Opava Příčná 10, 746 01 Opava pro telekomunikační stavbu Českého Telecomu, a. s. která řeší napojení nově vybudované ČOV.

2.17. -  doplacení kupní ceny bytu ve výši 41.887,-Kč za bytovou jednotku ve Světlé hoře č.p. 361/3 paní Julii Václavíkové a převedení bytové jednotky na Katastrálním úřadě v Bruntále.

2.18. - prodej pozemku poz. parc. č. 74/1 louka o výměře 254 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku slečně Kateřině Špačkové a Petru Andrýsovi, Světlá 249, 793 31 Světlá Hora, za podmínky vytýčení hranic mezi pozemky p.č. 74/1 a p.č. 74/5 v k.ú. Světlá ve Slezsku.

2.19. - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07-02 na dodávku stavby „Kanalizace a ČOV Světlá Hora" ze dne 29.3.2004. Zastupitelstvo obce schválilo na svém 10. zasedání dne 9.2.2004 pod č. usnesení Z - 46/10/2004 - 1.9. změnu stavby „Kanalizace a ČOV Světlá Hora" před dokončením stoky B1 a B2 ze stávající gravirační splaškové kanalizace na tlakovou splaškovou kanalizaci.

2.20. - trvat na ceně dle znaleckého posudku č. 3368 - 13/2001: 37.085,- Kč za pozemek  poz. parc. č. 734/2 v k.ú.  Stará Rudná pro manžele Konopkovi, Podlesí 4, 793 31 Světlá Hora

2.21. - převod bytových jednotek na Šestákovou Pavlínu, Světlá 346, Šmatlákovou Milenu, Světlá 347, Šmatláka Pavla, Světlá 349, Šmatláka Milana, Světlá 360, Paceltovou Dagmar, Světlá 407, Pravdíkovou Věru, Světlá 349, Šmatláka Jana, Světlá 360, Václavíkovou Julii, Světlá 361, Rončákoovu Ivanu, Světlá 412, Saganovou Věru, Světlá 407, Miroslava a Marii Tomaščákovi, Světlá 412 se zřízením předkupního a zástavního práva do kupních smluv dle zákona č, 128/2000 Sb. § 85 bod k).

2.22. - dle ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), Zadání pro zpracování změny č. 3 územního plánu obce Světlá Hora, po projednání, včetně vyhodnocení podaných připomínek, námitek a stanovisek dotčených orgánů státní správy, fyzických a právnických osob, které je nedílnou součástí tohoto usnesneí o schválení - příloha „ Vyhodnodnocení veřejnoprávního projednání návrhu zadání Změny č. 3 územního plánu obce Světlá Hora

2.23. - kupní smlouvy mezi obcí Světlá Hora a Službami Světlá Hora o.p.s. na prodej malotraktoru MZ8-150 za cenu 157.675,20 Kč.

2.24. -  záštitu Obce Světlá Hora nad Jezdeckým dnem 2004.

2.25. -  prodej pozemku poz. parc. č. 276/1 louka o výměře 162 m2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem panu Petru Parákovi, Podlesí 27, 793 31 Světlá Hora, za podmínky vytýčení pozemku

2.26. - prodej poz. parc. č. 477/1 ostatní plocha  o výměře 14 782 m2 v k. ú. Suchá Rudná panu Ing. Janu Kalužovi, Suchá Rudná 60, 793 31 Světlá Hora, trvale bytem Čejkovická 6, 628 00  Brno.

2.27. - zrušení blokace poz. parc. č. 494/1 v k. ú. Suchá Rudná u PF ČR ve prospěch Ing. Jana Kaluži, Čejkovická 6, 628 00 Brno za těchto podmínek:

a) V případě že  blokace obcí Světlá Hora bude zrušena,  žadatel na vlastní náklady vyměří přístupovou cestu k poz. parc. č. 26/1v k. ú. Suchá Rudná o šíři 3 m dle GP.

b) Po převedení poz. parc.č. 494/1 od PF ČR provede zápis na LV v katastru nemovitostí na obec Světlou Horu za cenu 1 ,- Kč.

 c)  Oddělení provede GP a doloží obci Světlá Hora

2.28. - prodej částí poz. parc. č. 261/1 ostatní plocha - výměra podle GP, v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách panu Ing. Janu Kalužovi, Čejkovická 6, 628 00  Brno.

2.29. - prodej poz. parc.č. 102 louka o výměře 1243 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách panu Jostefu Andrýsovi Stará Voda 101,  793 31 Světlá Hora.

2.30. -  koupi pozemku poz. parc. č. 118 zahrada o výměře 559 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku za cenu 20 000 Kč., od Magnetů CZ Světlá Hora do vlastnictví Obce Světlá Hora.

2.31. - byt č. 10 v domě č.p.406 ve Světlé Hoře nebude určen k prodeji. Byt bude stále určen pro potřeby Základní školy, pokud škola nebude potřebovat bude nabídnut na dobu určitou jako nájemní.

2.32. - celoroční hospodaření obce Světlá Hora za rok 2003, po projednání závěrečného účtu za rok 2003, a to „s výhradou".

2.33. - měsíční odměnu starostovi obce v maximální výši tj. 18.100,- Kč a to zpětně ode dne 1.1.2004.

2.34. - měsíční odměnu členům rady obce - Mgr. Ivaně Ostrčilíkové, p. Josefu Krajčovičovi, p. Radkovi Kvasničkovi v maximální výši tj. 1.140,- Kč a to zpětně ode dne 1.1.2004.

2.35. - měsíční odměnu předsedům výborů obce p. Václavu Vojtíškovi a MVDr. Čestmíru Olehlovi ve výši 980,- Kč a to od 1.6.2004.

2.36. - prodej bytu  č.9 v domě č.p.379 ve Světlé Hoře manželům Vladimíru a Marcele Hromádkovým a uhrazení kupní ceny ve výši 167.840,-Kč za podmínek, že při podpisu smlouvy uhradí částku 125.890,-Kč a zbytek kupní ceny ve výši 41.950,-Kč budou splácet pravidelnými měsíčními splátkami 2000,- Kč

2.37. - rozpočet 13. Jezdeckého dne konaného 10.7.2004, v příjmové výši 275.000,- Kč, ve výdajích 295.000,-Kč.

2.38. - zástavu objektů č.p.309, 327, 340, 350, 352, 355, 422, 425 ve Světlé Hoře k zajištění dofinancování investičních akcí

2.39. - zástavu obecních lesů k přijetí úvěru na dofinancování investičních akcí

 

Z - 62/13/2004 - Zastupitelstvo obce  neschvaluje:

 

3.1. finanční příspěvek Občanskému sdružení „Rybka" Husinec z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu Obce a preferencí zařízení v okrese Bruntál.

3.2. finanční příspěvek Klubu „Radost" Prostějov z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu obce a preferencí zařízení z okresu Bruntál.

3.3. - prodej pozemku poz. parc. č. 320/3 v k. ú. Světlá ve Slezsku panu Lukáši Siderasovi, Světlá 351, 793 31 Světlá Hora na chovatelské zařízení pro chov králíků, z důvodu že v této lokalitě není dle UDP povoleno chovatelské zařízení

3.4. - přistoupení na podmínky k užívání místní komunikace v poz. parc. č. 1534 v k. ú. Dětřichovice ve vlastnictví pana Libora Kochana, Dětřichovice 30, 793 31 Světlá Hora za stávajících podmínek.

3.5. - koupi části pozemku poz. parc.č. 993 v k.ú. Světlá ve Slezsku od paní Jitky Hůlkové, Světlá 269, 793 31 Světlá ve Slezsku.

3.6.  - další odměnu neuvolněným členům ZO tj. R. Harazinovi, I. Ostrčilíkové, R. Kvasničkovi, J. Krajčovičovi, Č. Olehlovi a V. Vojtíškovi, z důvodu šetření finančních prostředků Obce Světlá Hora.

 

Z - 63/13/2004 - Zastupitelstvo obce odkládá:

 

4.1.  - prodej části pozemků poz. parc. č. 108/1 zahrada o výměře 394 m2 a 110/2 ostatní plocha o výměře 134 m2  v k. ú. Světlá ve Slezsku dále a pozemky poz. parc. č. 112/3 louka o výměře 740 m2 a 112/4 zahrada o výměře 49 m2 vše v k. ú. Světlá ve Slezsku paní Bronislavě Nguyenové, Světlá 353, 793 31 Světlá Hora do doby doložení kupní smlouvy na st. p. č. 56 zastavěná plocha o výměře 1289 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku.

4.2. - prodej pozemků poz. par. č. 321/13 - ostatní plocha o výměře 818 m2 a  332/8 orná půda o výměře 1779 m2  v k.ú. Suchá Rudná manželům Kopincovým, Suchá Rudná č.67, 793 31 Světlá Hora do doby dodání stanoviska k prodeji pozemků od Osadního výboru Suchá Rudná a Stará Voda.

Dále zajistit souhlas s prodejem od vlastníků pozemků přiléhajících k poz. parc. č. 321/13, 332/8 v k. ú. Suchá Rudná, 321/15, 321/16, 321/6, 321/9, 321/10, 221.

4.3. - prodej poz. parc. č. 107/3 o výměře 73 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách z důvodu zajištění souhlasu od vlastníka poz. parc. č. 107/2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách. Případné vytýčení  provézt za přítomnosti pracovníka obce po stávající oplocení vlastníka pozemku pana Ing. Jindřicha Kolmaše, Serafinova 25, č.p. 531 719 00 Ostrava 

4.4. - prodej poz. parc. č. 705/6 ostatní plocha o výměře 299 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku panu Oldřichu Godíkovi, Světlá č. 397, 793 31 Světlá Hora z důvodu zaplacení dvou splátek, které nezaručují nápravu ve splátkové kázni pana Oldřicha Godíka.

4.5. - prodej části pozemku poz. parc. č.  144/2 louka dle dělení GP  panu Josefovi Hulínovi, Světlá 405, 793 31 Světlá Hora a vyzvat pana Hulína k doplnění žádosti o sdělení k jakému účelu hodlá pozemek využívat. Pozemek je určen k prodeji za účelem výstavby RD.

4.6.  - návrh změn OZV č. 1/2002 o odpadech

 

Z - 63/13/2004 - Zastupitelstvo obce revokuje:

 

5.1. -   usnesení č.52/11/2004 1.5 prodloužení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 4.9. 1998  sjednat cenu dle znaleckého posudku při směně pozemků s FA. BIO Světlá Hora

5.2. - usnesení č. 20/5/2003 2.4 - ze dne 26.5.2003 o prodeji poz. parc. č. 102 louka o výměře 1243 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách panu Petru Andrýsovi, Stará Voda 106, 793 31 Světlá Hora.

 

Z - 64/13/2004 - Zastupitelstvo obce ukládá:

 

6.1. -  Radě obce revokovat usnesení č. R - 125/19/2004 - 3.14. - schválení nové OZV O chovu a držení zvířat na území obce

6.2. -  Radě obce revokovat usnesení č. R - 130/19/2004 - 8.1. zrušení OZV O chovu a držení zvířat na území obce č. 1/1997

6.3.  - radě obce, výboru kontrolnímu a finančnímu věnovat maximální pozornost pravidelným kontrolám dokumentace ve vedení účetnictví. Předně věnovat pozornost prováděným inventurám a administrativnímu vedení majetku, dle schválených směrnic. Hlavně věnovat pozornost pohledávkám, závazkům, peněžním tokům na běžném účtu a pokladně

6.4.  - místostarostovi zabezpečit realizaci přijatých opatření vedení obce k problematice hospodaření. Zároveň žádá, aby informoval na zasedání zastupitelstva, jak jednotlivé výbory zabezpečují úkoly kontrolní činnosti. V termínu do 30.08.2004 předložit zprávu, jak jsou odstraněny závady v hospodaření za rok 2003.

6.5.  - starostovi obce zahájit jednání o přeúvěrování nebo úvěrování akce Kanalizace a ČOV, aby bylo možné kanalizaci a  ČOV spustit

6.6.  - místostarostovi předložit členům ZO mandatorní výdaje na tři roky

 

 

Body projednávané,  ke kterým hlasováním nebylo přijato žádné usnesení:

 

1. - kupní smlouvy na  prodej (převod) majetku mezi Službami Světlá Hora o.p.s  a p.o. Sportovní a kulturní zařízení Světlá Hora

2. - prodej části pozemku poz. parc. č. 177/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku manželům Černákových Světlá 388 , 793 31 Světlá Hora.

3. - změnu rozpočtu Obce Světlá Hora na rok 2004 dle návrhu.

4. - OZV č.3/2004 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle návrhu.

5. - předložit zprávu o financování hasičské techniky a možnosti výměny mezi novou  hasičskou technikou a jinou plnohodnotnou

  

Usnesení obsahuje 4 strany

 

  

.............................                                                                                                   ...........................

Rostislav Harazin                                                                                                                 Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                                                                        místostarosta