U S N E S E N Í

 z 12. zasedání Zastupitelstva obce Světlá Hora, konaného dne 14.06.2004

v salonku restaurace Třešinky ve Světlé Hoře

 

 

Z - 58/12/2004 - Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1.1. - ověřovatele zápisu. p. Josefa Krajčoviče a pana Radka Kvasničku

1.2. - návrhovou komisi: Mgr. Libuše Štýbnarová, Ing. Hana Heryánová

1.3. - program zasedání zastupitelstva obce

1.4. - zrušení Sportovního a kulturního zařízení Světlá Hora, příspěvkové organizace ke dni 31.12.2004 dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 27 odst. 3.

 

Z - 59/12/2004 - Zastupitelstvo obce ukládá:

 

3.1. - místostarostovi připravit na další řádné zasedání ZO návrh organizačního zabezpečení a vyhlášení místního referenda k výstavbě ZŠ ve Světlé Hoře.

3.2. - řediteli příspěvkové organizace Sportovní a kulturní zařízení Světlá Hora spolupracovat s ředitelem Služeb Světlá Hora o.p.s. při předávání majetku apod.

 

 K návrhu na usnesení, vzít  předloženou zprávu o pokračování výstaby Základní školy ve Světlé Hoře na vědomí, nebylo přijato žádné usnesení.

 

 

 

 

......................................................                                                                          ........................................................            Rostislav Harazin                                                                      Lukáš Hrubý

 starosta obce                                                                                      místostarosta obce