U S N E S E N Í

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Světlá Hora, konaného dne 22.3.2004

v zasedací místnosti Obce Světlá Hora

 

Z - 52/11/2004 - Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1. -  prodej pozemku na výstavbu 1 garáže na poz. parc. č. 141/3 ostatní plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku manželům Dagmar a Andrysovi Eversonsovým, Světlá 349, Světlá Hora, 793 31

1.2.- rozparcelování na jednotlivé pozemky na výstavbu garáží na poz. parc. č. 141/3 ostatní plocha o výměře

2 239 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.3. -  prodej pozemku poz. parc. č. 140/3 zahrada  o výměře 57 m2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem paní Boženě Vráželové, Podlesí 10, 793 31 Světlá Hora, za podmínky vytýčení k hranici komunikace

1.4. - prodej pozemku poz. parc. č. 235/4 ostatní plocha  o výměře 400 ma část pozemku 235/1  o celkové výměře 2 235 m2 v k.ú. Suchá Rudná na základě dělení geometrickým plánem manželům Konečným, Suchá Rudná 24 E, 793 31 Světlá Hora, za předpokladu výstavby RD za podmínek stanovených obcí.

1.5. - rozpočet sociálního fondu Obce Světlá Hora na rok 2004

1.6. - uzavření  ,,Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene" mezi Obcí Světlá Hora a ČESKÝ TELECOM, a.s. se sídlem Olšanská  55/5, 130 34 PRAHA na zřízení zemní kabelového vedení k budovanému Domu soustředěné péče ve Světlé Hoře.

1.7. - návrh OZV o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních a mzdových nákladů MŠ ve Světlé Hoře, s navrženými změnami a doplněními

1.8. - doplacení kupní ceny ve výši 17 800,- Kč za rodinný dům v Dětřichovicích č.p.  37 manželů Jaroslava a Růženy Zemančíkových a zproštění 10tileté podmínky vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 22.12.1997 bod VIII.

1.9. - prodej pozemků poz. parc. č. 68/1 ostatní plocha o výměře 120 m2, 68/2 ostatní plocha o výměře 58m2, 68/3 ostatní plocha o výměře 144 m2, 590/3 ostatní plocha o výměře 266 m2 a 74 ostatní plocha o výměře 180 m2 vše v k.ú. Suchá Rudná za podmínky, že přístupová komunikace zůstává  v majetku Obce Světlá Hora, Ing. Vladimírovi Šafarčíkovi, Za humny 4/1005, Opava 5

1.10. - příslib předkupního práva na náhradní pozemek 139/1 a 139/2 v k.ú.  Podlesí po schválení změny Územního plánu manželům Žídkovým, Malá Morávka 242, 793 36 Malá Morávka

1.11. - prodej  strojovny lyžařského vleku na st. parcele č. 229 v k.ú. Suchá Rudná manželům Emilii a Bedřichu Nyklovým, Světlá Hora 373, 793 31 Světlá Hora, za symbolickou cenu 1,- Kč (strojovna již byla prodána v roce 1995)

1.12. - variantní řešení č. 1 stěhování OÚ, obřadní síně a části restaurace Třešinky, dle předloženého návrhu ze dne 19.2.2004

znění varianty č. 1: dokončení prostor nad novou jídelnou MŠ. Toto dokončení je však časově náročné a dále je nutno na toto dokončení vyčlenit nemalé finanční prostředky, které by bylo vhodnější v současné době investovat do druhé etapy výstavby ZŠ.

1.13. - návrhovou komisi ve složení: p. Helena Maňáková, p. Zdeněk Hudec

1.14. - ověřovatele zápisu: Mgr. Leoš Sekanina, Mgr. Libuše Štýbnarová

1.15. - program zasedání zastupitelstva obce s doplněným bodem: Rozpočet sociálního fondu Obce Světlá Hora na rok 2004.

 

Z - 53/11/2004 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

2.1.  -  zprávu finančního výboru

2.2.  -  zprávu kontrolního  výboru

2.3.  - rezignaci pana Vratislava Panáče na funkci člena Osadního výboru v Dětřichovicích

2.4. - rezignaci pana Jozefa  Babiše na mandát člena zastupitelstva obce Světlá Hora

2.5. - složení slibu a nastoupení funkce členky zastupitelstva obce paní Ing. Hany Heryánové, dle § 69  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

2.6. - provedenou kontrolu usnesení ze zasedání ZO

2.7. - zprávu o činnosti Rady obce Světlá Hora

 

Z - 54/11/2004 - Zastupitelstvo obce revokuje :

3.1. - usnesení č. 194/46/02 2.21. ze dne 21.10.2002 a usnesení č. 14/4/2003 -3.8 ze dne 15.1.2003 na prodej pozemku poz. parc. č. 235/1 a 235/4 v k. ú. Suchá Rudná manželů Žídkových, Malá Morávka 242, 793 36 Malá Morávka ,

 

 

 

Z - 55/11/2004 -  Zastupitelstvo obce jmenuje:

4.1. -  pana PhDr. Jana Pyše členem a předsedou Osadního výboru v Dětřichovicích.

 

Z - 56/11/2004 -  Zastupitelstvo obce odkládá:

5.1. - prodej pozemku poz. parc. č. 705/6 ostatní plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku panu Oldřichovi Godíkovi, Světlá 397, 79331 Světlá Hora do června 2004 z důvodu nepravidelných splátek

 

 

Z - 57/11/2004 - Zastupitelstvo obce ukládá:

6.1. - místostarostovi svolat do 1 měsíce kontrolní i finanční výbor a zajistit odborné školení všech jeho členů.

6.2. - Radě obce Světlá Hora svolat do 15.4.2004 jednání ve věci náhradního bytu pro manžele Patakiovi.

 

 

Materiály, ke kterým nebylo přijato usnesení:

 

1. návrh zřízení Správy obecního majetku s následnou investiční výstavbou v obci

 

2 - prodloužení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 4.9.1998 a sjednat cenu dle znaleckého posudku při směně pozemků s FA. B.I.O. Světlá Hora,

  

 

......................................................                                                                          ........................................................                Rostislav Harazin                                                                                                               Lukáš Hrubý

 starosta obce                                                                                                          místostarosta obce