U S N E S E N Í

 z 10. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

konaného dne 09.02.2004

 

Z 46/10/2004  -  Zastupitelstvu obce schvaluje:

 

1.1. - program zasedání zastupitelstva obce

1.2. - návrhovou komisi: p. Radek Kvasnička, p. Josef Krajčovič

1.3. - ověřovatele zápisu: p. Ester Gocalová, p. Petr Pataki

1.4. - rozpočet obce Světlá Hora na rok 2004. V příjmové a výdajové části 42 286 460,- Kč.

1.5 - výhled stavebních a investičních akcí v obci Světlá Hora na rok 2004, s výhledem let 2005-2006 (2010).

1.6. - pokračování výstavby základní školy Světlá Hora - II. etapa

1.7. - zrušení zástavního práva č. p. 374 JKS a obecního úřadu ve Světlé Hoře a zároveň schvaluje zřídit zástavní právo na DPS č. p. 355, obytné domy č. p. 350, 352, 309, 340, 327 a kabiny č. p. 422 vše ve Světlé Hoře a lesní pozemky

1.8. - pokračování výstavby Domu s pečovatelskou službou na pozemku parc. č. 177/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku

1.9. -    a) změnu stavby „Kanalizace a ČOV Světlá Hora" před dokončením - stoky B1 a B2             ze stávající gravitační splaškové kanalizace na tlakovou splaškovou kanalizaci

            b) výstavbu etapy č. II tlakové kanalizace ve Světlé Hoře (směr Rudná pod Pradědem)

1.10. - zřízení věcného břemena se Správou silnic Moravskoslezského kraje na vybudování tlakové kanalizace v pozemku poz. parc. č. 1908/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku

1.11. - nabídku spolupráce v rámci organizačního a finančního zajištění projektu „Výstavba bytových domů ve Světlé Hoře", předloženou firmou ISA CONSULT s.r.o., Palackého 129, Frýdek Místek.

1.12. -  spádovost obce Světlá Hora k Základní škole Andělská Hora, dle zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství § 14, odst. 5. V případě žádosti zřizovatelů jiných základních škol, zachovat financování neinvestičních nákladů do 31.8.2004.

1.13. - prodej pozemků poz. parc. č. 710/3, 683/1, 680, 681 vše v k.ú. Dětřichovice Obchodní společnosti Hydrospol spol. s r. o. 793 33 Staré  Město.

 

 

Z - 47/10/2004 - Zastupitelstvo obce revokuje:

 

2.1. -  usnesení č. 25/7/2003 - 1.24 o prodeji pozemků poz. parc. č. poz. parc. č. 710/3, 683/1, 680, 681 vše v k.ú. Dětřichovice manželům Kochanových, Dětřichovice 4, 793 31 Světlá Hora.

 

Z - 48/10/2004 - Zastupitelstvo obce ukládá:

 

3.1. - radě obce informovat zastupitelstvo obce o postupu a připravenosti jednotlivých investičních akcích

3.2. - radě obce realizaci výběrového řízení na etapu č. III a IV výstavby základní školy ve Světlé Hoře

 

 

 

 

Z - 49/10/2004 - Zastupitelstvo obce pověřuje

 

4.1. - radu obce k výběrovému řízení týkajícího se pronájmu a následného prodeje Kanalizace

a  ČOV a Domu s pečovatelskou službou

4.2. - starostu obce Rostislava Harazina k jednání s bankovními institucemi o přeúvěrování současných úvěrů

 

Z - 50/10/2004 - Zastupitelstvo obce žádá

 

5.1. - správní radu Služeb Světlá Hora o. p. s. o přehodnocení hospodaření v obecních lesích s možností vyčlenění roztroušených lesů k prodeji

                                                                                                                        T: 15.3.2004

 

Z - 51/10/2004 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

6.1. - informaci starosty o možnostech obsazení stávajícího Zdravotního střediska např. Vítkovickou nemocnicí, případně další. Brumeda Bruntál nemá zájem o provozování zdravotního střediska.

 

 Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení a vrací k projednání radě obce

 

1. Návrh  zřízení  Správy obecního majetku s následnou investiční výstavbou v obci

 

 

 

 

 

.....................................................                                           ...................................................

Rostislav Harazin                                                             Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                            místostarosta

 

Z 46/10/2004  -  Zastupitelstvu obce schvaluje:

 

1.1. - program zasedání zastupitelstva obce

1.2. - návrhovou komisi: p. Radek Kvasnička, p. Josef Krajčovič

1.3. - ověřovatele zápisu: p. Ester Gocalová, p. Petr Pataki

1.4. - rozpočet obce Světlá Hora na rok 2004. V příjmové a výdajové části 42 286 460,- Kč.

1.5 - výhled stavebních a investičních akcí v obci Světlá Hora na rok 2004, s výhledem let 2005-2006 (2010).

1.6. - pokračování výstavby základní školy Světlá Hora - II. etapa

1.7. - zrušení zástavního práva č. p. 374 JKS a obecního úřadu ve Světlé Hoře a zároveň schvaluje zřídit zástavní právo na DPS č. p. 355, obytné domy č. p. 350, 352, 309, 340, 327 a kabiny č. p. 422 vše ve Světlé Hoře a lesní pozemky

1.8. - pokračování výstavby Domu s pečovatelskou službou na pozemku parc. č. 177/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku

1.9. -    a) změnu stavby „Kanalizace a ČOV Světlá Hora" před dokončením - stoky B1 a B2             ze stávající gravitační splaškové kanalizace na tlakovou splaškovou kanalizaci

            b) výstavbu etapy č. II tlakové kanalizace ve Světlé Hoře (směr Rudná pod Pradědem)

1.10. - zřízení věcného břemena se Správou silnic Moravskoslezského kraje na vybudování tlakové kanalizace v pozemku poz. parc. č. 1908/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku

1.11. - nabídku spolupráce v rámci organizačního a finančního zajištění projektu „Výstavba bytových domů ve Světlé Hoře", předloženou firmou ISA CONSULT s.r.o., Palackého 129, Frýdek Místek.

1.12. -  spádovost obce Světlá Hora k Základní škole Andělská Hora, dle zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství § 14, odst. 5. V případě žádosti zřizovatelů jiných základních škol, zachovat financování neinvestičních nákladů do 31.8.2004.

1.13. - prodej pozemků poz. parc. č. 710/3, 683/1, 680, 681 vše v k.ú. Dětřichovice Obchodní společnosti Hydrospol spol. s r. o. 793 33 Staré  Město.

 

 

Z - 47/10/2004 - Zastupitelstvo obce revokuje:

 

2.1. -  usnesení č. 25/7/2003 - 1.24 o prodeji pozemků poz. parc. č. poz. parc. č. 710/3, 683/1, 680, 681 vše v k.ú. Dětřichovice manželům Kochanových, Dětřichovice 4, 793 31 Světlá Hora.

 

Z - 48/10/2004 - Zastupitelstvo obce ukládá:

 

3.1. - radě obce informovat zastupitelstvo obce o postupu a připravenosti jednotlivých investičních akcích

3.2. - radě obce realizaci výběrového řízení na etapu č. III a IV výstavby základní školy ve Světlé Hoře

 

 

 

 

Z - 49/10/2004 - Zastupitelstvo obce pověřuje

 

4.1. - radu obce k výběrovému řízení týkajícího se pronájmu a následného prodeje Kanalizace

a  ČOV a Domu s pečovatelskou službou

4.2. - starostu obce Rostislava Harazina k jednání s bankovními institucemi o přeúvěrování současných úvěrů

 

Z - 50/10/2004 - Zastupitelstvo obce žádá

 

5.1. - správní radu Služeb Světlá Hora o. p. s. o přehodnocení hospodaření v obecních lesích s možností vyčlenění roztroušených lesů k prodeji

                                                                                                                        T: 15.3.2004

 

Z - 51/10/2004 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

6.1. - informaci starosty o možnostech obsazení stávajícího Zdravotního střediska např. Vítkovickou nemocnicí, případně další. Brumeda Bruntál nemá zájem o provozování zdravotního střediska.

 

 Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení a vrací k projednání radě obce

 

1. Návrh  zřízení  Správy obecního majetku s následnou investiční výstavbou v obci

 

 

 

.....................................................                                           ...................................................

Rostislav Harazin                                                             Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                            místostarosta