Návrh na usnesení

 z 8. zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora,

 konaného dne 24.11.2003

 

 

Z - 33/8/2003 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1.1. - zprávu o činnosti rady obce Světlá Hora

1.2. - rozpočet Obce Světlá Hora na rok 2004

 

Z - 34/8/2003 - Zastupitelstvo obce schvaluje

2.1 - prodej poz. parc. č. 83/2 louka o výměře 874m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách manželům Rostislavovi a Janě Lenártovým, V Mešníku 5088, 722 00 Ostrava 22,

2.2. - prodej poz. parc. č 329/4 orná půda o výměře 3 107 m2 v  k.ú. Suchá Rudná, paní Naděždě Horáčkové, U hřiště 17, 625 00 Brno - Starý Lískovec

2.3. -  prodej poz. parc. č. 196 louka o výměře 5 160 m2 a poz. parc. č. 204 zahrada o výměře 1 060 m2 vše v k. ú. Dětřichovice paní Růženě Seifertové, Dětřichovice č. 5, 793 31 Světlá Hora.

2.4. - prodej části poz. par. č. 1816/8 ostatní plocha v k. ú. Světlá ve Slezsku, manželům Daně a Eduardovi Baloghovi, Světlá 411, 793 31 Světlá Hora za předpokladu dělení GP.

2.5. - prodej st. parc.č. 63/2 zastavěná plocha o výměře 115 m2. v k. ú. Světlá ve Slezsku manželům Mokrášovým, Světlá  č.p. 419, 793 31 Světlá Hora

2.6. - prodej části pozemků poz. parc. č. 598/1,185/1 ostatní plocha vše v k.ú. Stará Voda, panu Lumírovi Mandrykovi, Jilemnického 906, 708 00 Ostrava za předpokladu oddělení GP

2.7. - prodej části pozemků poz. parc. č. 598/1,185/1 ostatní plocha vše v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách, a část poz. parc. č. 187/2 louka o výměře 105 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách manželům Stanislavovi a Valerii Zámečníkovým, Stará Voda č.p. 114, 793 31 Světlá Hora

2.8. - směnu části pozemku poz. parc. č. 226 v k.ú. Světlá ve Slezsku ve spoluvlastnictví manželů Haplových, Světlá 320, 793 31 Světlá Hora obce za poz. parc. č. 28/1 zastavěná plocha o výměře 1605 m2 v k. ú Světlá ve Slezsku ve vlastnictví obce Světlé Hory za účelem zajištění přístupové cesty na pozemky k zahrádkářské kolonii a trafostanici na poz. parc. č. 224/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku. Dělení pozemku budou zajištěny na náklady obce Světlé Hory

2.9. - prodej pozemku st.. parc. č. 54 v k.ú. Podlesí pod Pradědem od Pradědského lesního závodu Vrbno pod Pr. do vlastnictví obce Světlé Hory dle znaleckého posudku a pokrytí nákladů spojené s prodejem za účelem výstavby zastřešené autobusové zastávky

2.10. - změnu  územního plánu obce Světlá Hora a  minimalizovat lokální biocentrum na Farském vrchu v Dětřichovicích, paní MUDr. Marie Novákové, Nádražní 27, 792 01 Bruntál

2.11. - operační plán zimní údržby komunikací dle návrhu

2.12. - dohodu o navázání přátelských vztahů mezi Obcí Světlá Hora, Česká republika a Obcí Těrchova, Slovenská republika

2.13. - dohodu o navázání přátelských vztahů mezi Obcí Světlá Hora, Česká republika a Obcí Nova Huta - Sinteu, Rumunská republika

2.14. - odvolání členů kontrolního výboru: Vratislav Panáč, Jan Meluch, Jan Kalaš, Václav Květkovský

2.15. - zakoupení poz. parc. č. 1524/18 o výměře 1071 m2 t.t.p.  v k.ú. Světlá ve Slezsku

(škvárové hřiště) za odhadní cenu za těchto podmínek:

1. Obec Světlá Hora provede zpevnění mostku k RD č.p. 357 ve Světlé Hoře - jedná se o vysypání štěrkovou drtí asi 10 m od hlavní komunikace

2. Bude provedena rekonstrukce nebo vybudování nové vodovodní přípojky k RD č. 357 ve Světlé, která byla porušena při rekonstrukci Domu soustředěné péče, na základě cenové nabídky.

2.16. - ověřovatele zápisu:

2.17. - návrhovou komisi

2.18. - program jednání zastupitelstva obce

2.19 - prodej části poz. parc. č. 201/1, 201/6 a 807/6 v k.ú. Světlá ve Slezsku dle dělení geometrického plánu manželům Klímovým Světlá 327, 793 31 Světlá Hora

2.20. - prodej poz. parc 162/4 ostatní plocha o výměře 130 m2 v manželům Jedličkovým, Stará Voda 18E, 793 31 Světlá Hora

2.21. - prodej části poz. parc č. 108/1 ostatní plocha v k.ú. Podlesí pod Pradědem manželům Dvořákovým, J. Fialy 9, 783 34  Skrbeň, za předpokladu oddělení části pozemku geometrickým plánem do 10 m od komunikace II/450 - rovnoběžně

2.22. - prodej st. parc č. 46/1 k - zastavěná plocha o výměře 531 m2 v k.ú. Dětřichovice paní Vladimíře Gocalové, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

2.23. - trvat na původní ceně pozemku parc. č. 734/2 orná půda o výměře 12 960 m2 v k.ú. Stará Rudná, která činí 37 085,04 Kč pro  manžele Konopkovi, Podlesí 4, 793 31 Světlá Hora

2.24. - převod pozemků poz. parc. č. 61/4 a p. p. č. 105 v k. ú. Dětřichovice na základě čestného prohlášení a zajistit napojení této části komunikace poz. parc. č. 1491/1 v k.ú. Dětřichovice bezúplatně od PF ČR.

2.25. - odkup od PF ČR Bruntál pozemek poz. parc. č. 1887/4 ostatní plocha o výměře 1299 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku za 96 389 Kč. po prověření podkladů výše ceny pozemku

( znalecký posudek )

2.26. - rezignaci 2 členů finančního výboru pí Barčíkové a pí Hřívové a stanovit počet členů na 5 ve složení - MVDr. Čestmír Oleha, p. Helena Maňáková,Ing. Vladimíra Minaříková, Ing. Hana Heryánová a Miroslav Kocfelda ml.

2.27. - plnění rozpočtu za období leden - červen 2003 v příjmové a výdajové části

2.28. - cenovou nabídku na rozšíření veřejného osvětlení v Podlesí, zpracovanou panem Leo Rozsypalem a zapracovat do úprav rozpočtu obce 2003

2.29. - finanční příspěvek ve výši 1.000,-- Kč Sdružení zdravotně postižených v Bruntále a zároveň zapracovat do změn rozpočtu obce 2003

2.30. - navýšení rozpočtu na rok 2004 pro MŠ Světlá Hora o finance, které budou použity na tisk časopisu Světluška

2.31. - navýšení rozpočtu na rok 2004 pro TJ Světlá Hora o finance, které budou použity na tisk „Kop gólu"

2.32. - úpravu rozpočtu obce Světlá Hora do konce roku 2003 dle návrhu.

2.33. - plán práce zastupitelstva obce na rok 2004.

2.34. - pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření a změn rozpočtu obce do výše 100.000,- Kč u jednotlivých položek a kapitol.

2.35. - další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce tj. Rostislavu Harazinovi ve výši 8.700,- Kč, Ivaně Ostrčilíkové ve výši 600,- Kč, Radku Kvasničkovi ve výši 600,- Kč, Josefu Krajčovičovi ve výši 600,- Kč.

2.36. - změnu zimního operačního plánu 2003 - 2004

1. ponechání místní komunikaci k domu č.320 manželů Haplových v zimním operačním plánu 2003-2004

2. přidání komunikací do ZOP:

Světlá - přístupová cesta k domu Janušků po vstupní bránu

Světlá - přístupová cesta za domy č.p.345-347 a 349-351

Světlá - komunikace k pí. Hřívové

Světlá - přístupová cesta a parkoviště u okálů „Zelený a spol"

Světlá - komunikace mezi domy Tomkových č.p. 292  a Janoty ml. č.p.293 a 294

Světlá - přístupová cesta mezi řadovými garážemi

Stará Voda - příjezdová cesta k domu Vítkových

Dětřichovice - přístupovou cestu udržovat nejen k Drdlům, ale až k Sohrům st

do zimního operačního plánu 2003-2004.

Stará Voda - příjezdová cesta k domu Vítkových

Světlá - přístup ke garáži Pošty

Světlá - přístup k prodejnám Němec, Jednota, Kvasnička

Světlá - příjezdová komunikace k MŠ

2.37. - smlouvu o budoucí smlouvě na koupi akcií uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora a EBN SEENA s.r.o. Karviná - Fryštát, týkající se prodeje 13 079 ks akcií společnosti VaK Bruntál a.s. o jmenovité hodnotě 1000,- Kč za 1 akcii.

2.38. -  vyřazení komunikace Stará Voda Parimucha - točna ze zimního operačního plánu.

T: 24.11.2003

2.39. - doplnění údaje o plnění rozpočtu a schválení závěrečného účtu Obce Světlá Hora a auditu za rok 2003, do Plánu práce zastupitelstva obce na rok 2004.

2.40. - drobnou, dočasnou stavbu rekreačního altánku na poz. parc. č. 607 v k. ú. Světlá ve Slezsku manželům Chytilovým, Světlá 365, 793 31 Světlá Hora. Omezení dočasné stavby platí do doby zakoupení pozemku manželi Chytilovými.

 

Z - 35/8/2003 - Zastupitelstvo obce zamítá

 

3.1. - prodloužení lhůty na zahájení výstavby RD manželům Lukovským, Světlá č.p. 389, 793 31 Světlá Hora  a odstoupit od kupní smlouvy ze dne 19.6.2001 podepsanou mezi Obcí Světlou Horou a manželi Miluší a Františkem Lukovských.

3.2. - prodloužení lhůty na zahájení výstavby RD manželům Hudcovým, Světlá č.p. 262, 793 31 Světlá Hora  a odstoupit od kupní smlouvy ze dne 4.7.2001 podepsanou mezi Obcí Světlou Horou a manželi Janou a Jaroslavem Hudcovými.

3.3. - finanční příspěvek na dopravu stavebního materiálu na zbudování  příjezdové komunikace Ing. Pavlovi Hadrabovi, Podlesí 21, 793 31.

3.4.  - měsíční příspěvek ve výši 100,-- Kč OsV Podlesí ani ostatním osadním výborům a doporučuje, aby OsV bylo přispíváno na začátku pololetí kancelářskými potřebami z obce

3.5.  - návrh prohrnování komunikace k samotě Kopec

3.6.  - návrh prohrnování přístupové komunikace k objektu Pastor Bonus

 

Z - 36/8/2003 - Zastupitelstvu obce odkládá:

 

4.1. - prodej poz. parc č. 274/1 louka o výměře 254 m2 v ú. Světlá ve Slezsku do doby prodeje nemovitosti 162/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku slečně Kateřině Špačkové, Světlá 249, 793 31 Světlá Hora a doložení výpisu z KN o vlastnictví nemovitosti.

 

Z - 37/8/2003 - Zastupitelstvu obce  pozastavuje :

5.1. - prodeje pozemku poz. parc. č. 32 a studny v k.ú. Suchá Rudná manželům Kadlčíkovým, Suchá Rudná 42, 793 31 Světlá Hora do vyřešení.

Z - 38/8/2003 - Zastupitelstvo obce revokuje:

 

6.1. - usnesení č.14/4/2003 -1.21 ze dne 17.3.2003 o věcném břemenu na poz. parc. č. 216/2 v k.ú. Světlá ve Slezsku.

 

Z - 39/8/2003 - Zastupitelstvu obce ukládá:

 

7.1 - místostarostovi zajistit přepracování  bodu č. 3 v Kontrolním řádu dle zákona o obcích č. 128/2000 § 117 výbory

7.2. - místostarostovi - celou záležitost týkající se úhrady vodoměrů v domě čp. 412 předat zpět k dořešení na Služby Světlá Hora o.p.s.