Z ustanovení § 1051 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi.

 Nelze-li z okolnosti poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc ani do tří let od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Jestliže se přihlásí vlastník věci, bude vyzván pracovníkem obce k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na OÚ Světlá Hora, pokladna.

 

xlsxZtráty_a_nálezy.xlsx