USNESENÍ

 z 1. zasedání rady obce Světlá Hora

konané dne 25. 11. 2002 v 16.00 hod. v kanceláři starosty obce

 

 R - 1/1/2002 - Rada obce schvaluje:

1.1. - program 1. zasedání rady obce

1.2. - ověřovatele zápisu p. Ivanu Ostrčilíkovou

1.3. - tyto směrnice obce:          a) Spisový řád a spisový plán

                                                b) Směrnice k užívání služebních vozidel a soukromých vozidel

                                                c) Základní směrnice pro činnost OÚ

                                                d) Směrnice o postupu vedení účetnictví a evidence majetku

1.4. - plnou moc firmě Ré GROUP a.s., Ostrava 1 za účelem zpracování analýzy stávajících pojistných smluv , vypracování nabídky pojištění a pověření správou pojistných smluv v celém rozsahu (viz. čj. R101-V5/NP/02/12-B)

1.5. - souhlas s projektem regionálního domu dětí a mládeže

1.6. - příspěvek ve výši 2.000,- Kč na Mikulášskou nadílku pro TJ Světlá Hora

1.7. - stavební úpravy v bytě č. 9 č.p. 355 manželů Popovičových za podmínek stanovených stavebním zákonem

1.8. - vydání prosincového zpravodaje do všech domácností zdarma

1.9. - konání zastupitelstva obce dne 9.12.2002 v 17.00 hodin v zasedací místnosti obce Světlá Hora

 

 

R - 2/1/2002 - Rada obce volí:

2.1. - p. Lukáše Hrubého předsedou Komise pro záležitosti veřejného pořádku a integrovaného  záchranného systému

2.2. - tyto členy Komise pro záležitosti veřejného pořádku a integrovaného záchranného systému: Soroka Štefan, Hapl Zdeněk, Beza Zbyněk, Michálek Josef, Hudec Jaroslav, Janota Josef

2.3. - p. Ivanu Ostrčilíkovou předsedkyní Komise sociální, zdravotní, školství, kultury, občanské záležitosti

2.4. - tyto členy Komise sociální, zdravotní, školství, kultury, občanské záležitosti: mgr. Sekanina Leoš, Černobilová Dagmar, Vojtíšková Marie, Gondeková Pavlína, Hudec Zdeněk, Krajčovič Josef, mgr. Štýbnarová Libuše, Helisová Radka

2.5. - p. Radka Kvasničku předsedou Komise výstavby, životního prostředí, služeb, bytového hospodářství

2.6. - tyto členy Komise výstavby, životního prostředí, služeb, bytového hospodářství: Horák Josef, Meluch Jan, Květkovský Václav, Pataki Petr, Dubnová Gabriela, ing. Odstrčil Jiří, Hulín Josef, Gocalová Ester, Zajac Jozef, Petříková Pavlína

 

R - 3/1/2002 - Rada obce bere na vědomí:

3.1. - pokyny k provedení inventarizace za rok 2002

 

R - 4/1/2002 - Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

4.1. - jednací řád zastupitelstva obce a rady obce

4.2. - organizační řád obce Světlá Hora

4.3. - počet členů ve výboru finančním a kontrolním na 7

4.4. - MVDr. Čestmíra Olehlu předsedou finančního výboru

4.5. - p. Václava Vojtíška předsedou kontrolního výboru

4.6. - členy finančního výboru: p. Heryánová Hana, ing. Minaříková Vladimíra, Kocvelda Miroslav ml., Hřívová Ludmila, Barčíková Edita, Maňáková Helena

4.7. - členy kontrolního výboru: p. Kalašová Jana, Kučerová Petra, Meluch Jan, Kalaš Jan, Panáč Vratislav, Gardoňová Lenka

4.8. - bezúplatný převod majetku blokové kotelny č. 407 včetně rozvodů tepelné energie do vlastnictví Služeb Světlá Hora o.p.s za těchto podmínek: ve smlouvě bude věcné břemeno, že kotelna nebude bez souhlasu obce pronajata 3 osobě ani prodána; v případě likvidace společnosti připadne veškerý majetek zpět Obci Světlá Hora dle zákona č. 248/1995 Sb. (čj. R101-V5/562/02/21-B)

4.9. - odměny neuvolněným členům zastupitelstva - starosta obce, předsedové výborů, členové rady a ostatní členové zastupitelstva obce dle návrhu mzdové účetní (čj. R101-V5/NP/02/22)

 

R - 5/1/2002 - Rada obce překládá:

5.1. - projednání plánu práce rady obce a zastupitelstva obce na rok 2003 na 2. zasedání rady

5.2. - projednání Rozpočtových pravidel Obce Světlá Hora pro zřízené organizace na 2. zasedání rady

 

  

..............................................................                                         ...........................................................       

                  Rostislav Harazin                                                                      Lukáš Hrubý  

starosta                                                                                            místostarosta