Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > CzechPoint

CzechPoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan".

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. 

Výpis z Obchodního rejstříku

Informace k výpisu: lze vydat „Úplný výpis" - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy nebo „Výpis platných" - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

 • Kdo může o výpis požádat:anonymní žadatel
 • Co je k tomu potřeba: znát IČ
 • Správní poplatek: první strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč 

Výpis z Živnostenského rejstříku

 • Kdo může o výpis požádat: anonymní žadatel
 • Co je k tomu potřeba: znát IČ
 • Správní poplatek: první strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Výpis z Rejstříku trestů

 • Kdo může o výpis požádat: osoba, které se výpis týká nebo zmocněnec, který žádá o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci
 • Co je k tomu potřeba:platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) - žadatel musí mít přiděleno rodné číslo, to znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.
 • Správní poplatek: 100, - Kč 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Informace k výpisu: výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady

 • Kdo může o výpis požádat: osoba, které se výpis týká
 • Co je k tomu potřeba: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) - žadatel musí mít přiděleno rodné číslo, to znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.
 • Správní poplatek: za první stranu 100,-Kč, každá další strana 50,-Kč

Výpis z Katastru nemovitostí

Informace k výpisu: lze žádat o výpis podle listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí

 • Co je k tomu potřeba: pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví, pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu
 • Správní poplatek: za první stranu 100,-Kč, každá další strana 50,-Kč

Výpis z insolvenčního rejstříku

Informace k výpisu: v rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.

 • Kdo může o výpis požádat: anonymní žadatel
 • Co je k tomu potřeba: IČ příslušné organizace nebo osobní údaje konkrétní osoby
 • Správní poplatek: za první stranu 100,-Kč, každá další strana 50,-Kč

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Informace k výpisu: seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

 • Kdo může o výpis požádat: anonymní žadatel
 • Co je k tomu potřeba:
 • Správní poplatek: za první stranu 100,-Kč, každá další strana 50,-Kč

Datové schránky

Obecné podmínky u agend datových schránek

Informace: při jakémkoliv podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená.

V případě, že je zřizována datová schránku pro právnickou osobu na žádost je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen.

Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info

Správní poplatek: činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma, zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost, a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů do datové schránky za 200,- Kč

Autorizovaná konverze

Informace: autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze z listinné do elektronické podoby 

Je třeba přinést listinu, kterou chcete konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby

Elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Zákon č. 300/2008 také jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat. Jsou to především dokumenty, jejích jedinečnost nelze konverzí nahradit: občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.

Rozsáhlé konverze dokument 

Rozsáhlá konverze dokumentů je pojem, který se používá pro autorizovanou konverzi dokumentu, který má 150 stran a více. Provedení konverze takového dokumentu vyžaduje čas a prostor. Z tohoto důvodu se provádí pouze na specializovaných pracovištích, která jsou pro tyto potřeby vybavena. Rozsáhlou konverzi dokumentů provádí vybraná eGoncentra rozmístěná po celé České republice a specializované pracoviště České pošty. 

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).