Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby

Volby do Evropského parlamentu

Žádost o vydání voličského průkazu naleznete ZDE

Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů naleznete ZDE

Žádost o zápis do seznamu voličů pro občany jiných členských států EU naleznete ZDE

Ohlašovny - informace pro voliče který se přestěhoval(RnucD0).pdf

Harmonogram-voleb-EP_2024.pdf

Informace k voličským průkazům.pdf

 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLeb

do evropského parlamentu

   Volby do Evropského parlamentu se budou konat:

§               v pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

§               v sobotu 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Ve Světlé Hoře je jeden volební okrsek, a tedy jedna volební místnost, a to v přístavbě MŠ ve Světlé Hoře (Světlá 416, Světlá Hora)

Voličem, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu (dále jen EP) na území České republiky, je osoba která:

§  alespoň druhý den voleb dosáhla věku 18 let

§  je státním občanem České republiky, nebo je občanem jiného členského státu Evropské unie, který je po dobu nejméně 45 dnů přihlášek k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území ČR, tj. nejméně do 22. dubna 2024

Volič může hlasovat pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nenastala u něho překážka ve výkonu volebního práva.

Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznámením starosty. Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů; pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb, při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje.

 Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Volič, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

 Voličské průkazy:

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP a voliče do tohoto výpisu dopíše. Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve volbách do EP v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. O voličský průkaz je možné požádat písemně nejpozději do 31.5.2024 a osobně nejpozději do středy 5. červa do 17:00 hod.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je zveřejněn na http://www.svetlahora.cz/volby, včetně dalších potřebných informací nebo osobně

přízemí OÚ (R.Soroková, tel. 554 773 150)

 Upozornění pro občany!

Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci ČR po 28. dubnu 2024, musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 5. června 2024 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

Hlasovací lístky:

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději do úterý 4. června 2024. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Způsob hlasování:

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vlit. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než dvěma kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V případě potřeby nahlaste žádost o přenosnou volební schránku nejlépe do čtvrtka 6. června 2024 do 15. 00 hodin na OÚ (R. Soroková, tel. 554 773 150).

Svoz občanů k volbám bude v pátek 7.6.2024

Podlesí                 křižovatka                              17: 00 hodin

Penzion Podlesí                     17: 05 hodin

Suchá Rudná      Ferdinand                               17: 10 hodin

                             Klenoty                                  17: 15 hodin

Stará Voda          trafo                                        17: 20 hodin

Dětřichovice       autobusová zastávka              17: 40 hodin

Odvoz zpět za 30 minut.

Další podrobné informace o volbách do Evropského parlamentu jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra www. mvcr.cz.