Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 Obec Světlá Hora, jako správce Vašich osobních údajů, se zavázalo Vaše osobní údaje důsledně chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů̊, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), někdy také General Data Protection Regulation (dále také Nařízení GDPR).
Obec Světlá Hora si klade za cíl zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při všech operacích, které souvisí s jejich zpracováním (např. shromažďování, ukládání, vyhledávání, strukturování, uspořádávání, výmaz apod.).

Předmět

Toto Informační memorandum jasným a srozumitelným způsobem vysvětluje základní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, současně Vás informuje o právech, která můžete vůči Obci Světlá Hora, jako správci Vašich osobních údajů, uplatnit.
Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
Obec Světlá Hora, jako správce Vašich osobních údajů, tyto údaje shromažďuje různými způsoby, a to jak elektronicky, tak i v analogové podobě. Ke shromažďování Vašich osobních údajů dochází při výkonu povinností obce v rámci přenesené i samostatné působnosti, nebo při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty, nebo při návštěvách a používání našich webových stránek.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je: Obec Světlá Hora, IČ 00296392
Sídlo: Světlá č.p. 374, 793 31 Světlá Hora, tel. +420 554 773 150
Email: svetlahora@svetlahora.czWeb: www.svetlahora.cz
Facebook: https://www.facebook.com/svetlahora/

ID datové schránky: 8ycba46

Pověřencem, dle čl. 39 nařízení GDPR, pro ochranu osobních údajů byla jmenována, jako externí dodavatel: paní Ing. Jitka Steinerová,

Tel: +420 728 456 592

ID datové schránky: 4uktnz3

E-mailová adresa: jitka.steinerova@email.cz

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, identifikační číslo apod.)
 • Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka apod.) V případě, že Subjekt údajů své osobní údaje poskytne zcela dobrovolně v žádosti, která není na
 • Předepsaném formuláři, bere na vědomí, že bude tento osobní údaj dále zpracováván, a to po dobu vyřizování předmětné žádosti.
 • Informace, jejichž zpracování nám ukládá zákon (např. obsah rozsudku, omezení svéprávnosti, zákaz pobytu, státní občanství apod.)
 • Informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku (např. kamerové záznamy apod.).

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů Obec Světlá Hora, jako správce Vašich osobních údajů, provádí pouze pokud:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění povinnosti, která se na správce vztahuje (např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991, o organizaci a provádění sociálního pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 427/2011, o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a další oborové předpisy práva veřejného.
  • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, coby subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost tohoto subjektu údajů,
 • Vy, coby subjekt údajů, jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Vás, coby subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Za účel zpracování osobních údajů se považuje jednoduše důvod, pro který chceme Vaše osobní údaje zpracovávat nebo kvůli čemu či za jakým cílem chceme Vaše osobní údaje evidovat a dále s nimi pracovat.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce je mj.:

 • Plnění povinnosti v přenesené a samostatné působnosti správce, včetně poskytování informací,
 • Správa našich smluvních závazků a probíhajících smluvních vztahů,
 • Zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů apod…
 • Obec Světlá Hora, jako správce Vašich osobních údajů, současně zpracovává osobní údaje v souvislosti s plněním povinností v pracovně právních vztazích se svými zaměstnanci.

Příjemci Vašich osobních údajů

Příjemcem Vašich osobních údajů může být fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, soud nebo jiný subjekt, kterým jsou Vaše osobní údaje poskytnuty.

Příjemcem Vašich osobních údajů tak může být:

 • Např. orgán veřejné moci, soud, a to v rozsahu stanoveném zákonem,
 • Třetí strana, ale pouze pokud je to nutné k prosazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků.

Uchovávání Vašich osobních údajů

Obec Světlá Hora, jako správce Vašich osobních údajů, bude osobní údaje uchovávat pouze po dobu, která je potřebná pro splnění účelu, za kterým byly tyto údaje shromážděny. Konkrétní doby uchování se u jednotlivých druhů dokumentů řídí právními předpisy upravující oblast archivnictví a spisové služby a platným Spisovým a skartačním řádem Obce Světlá Hora.
V případě, že jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budou tyto shromažďovány pouze po dobu stanovenou tímto souhlasem.

Vaše práva vyplývající z Nařízení GDPR

Podle Nařízení GDPR máte jako subjekt údajů nová práva, která můžete vůči Obci Světlá Hora, jakožto správci Vašich osobních údajů uplatňovat.

Jedná se mj. o právo:

 • Vědět, jaké všechny osobní údaje o Vás shromažďujeme,
 • Požadovat opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 • Požadovat výmaz osobních údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo byl souhlas odvolán
 • Požadovat přenositelnost osobních údajů,
 • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • Požadovat omezení zpracování osobních údajů,
 • Být informován o závažném incidentu, který se dotýká Vašich osobních údajů,
 • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil.

Informace Vám budou poskytovány výhradně na základě prokazatelného ověření totožnosti, Informace jsou poskytovány bezplatně. Lhůta na vyřízení Vaší žádosti je 30 dnů.
Bližší informace k uplatnění Vašich práv Vám podá pověřenec na ochranu osobních údajů na e-mailu: jitka.steinerova@email.cz.

Akce pořádané obcí Světlá Hora

Obec Světlá Hora organizuje řadu společenských, kulturních, sportovních či vzdělávacích akcí, z nichž jsou pořizovány fotografie, zvukové či obrazové záznamy, a to pro účely jejich zveřejnění ve Zpravodaji, na webových stránkách obce a na facebookových stránkách obce.
Účastníci těchto akcí budou vždy informováni o pořizování dokumentace a uvedení účelu tohoto pořízení (upozornění moderátora, informační tabule, informace na pozvánce).
Svojí účastí na akcích města, za splnění podmínek dle předchozího odstavce, udělujete konkludentní souhlas (projev vůle učiněný jiný způsobem než slovně nebo písemně) s tím, že můžeme pořizovat Vaše fotografie apod.
I v případě udělení konkludentního souhlasu s fotografováním či natáčením máte právo tento svůj souhlas následně odvolat. Odvolání souhlasu můžete učinit písemně, doručením svého podání na podatelnu Obce Světlá Hora.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a jeho odvolání

Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a použitím takových údajů, ve smyslu jek je uvedeno v tomto dokumentu. V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas. Máte možnost zdarma vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu.