Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec jakožto správce osobních údajů v návaznosti na Všeobecné nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) a v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tímto sděluje povinné informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, které se jich týkají.

Správce osobních údajů

Obec Světlá Hora
Světlá 374
Tel. 554 773 150, e-mail: svetlahora@svetlahora.cz
(dále jen „Obec“)
Zpracováváme osobní údaje pouze k účelům, které jsou určeny právními předpisy, k zajištění plnění úkolů ve veřejné správě a k zajištění oprávněných zájmů obce, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto účelů. Doba uchovávání osobních údajů je určena vnitřními směrnicemi.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Obec jako správce osobních údajů má podle čl. 39 nařízení GDPR povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Obec tuto funkci zajišťuje na základě smlouvy externím dodavatelem.
 
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
 
Ing. Jitka Steinerová
e-mail: jitka.steinerova@email.cz

Právní základ a účel zpracování osobních údajů

 Pro zajištění plnění úkolů ve veřejné správě.
 Pro zajištění plnění úkolů v samosprávě.
 Pro plnění zákonem stanovených povinností.
 Pro zajištění oprávněných zájmů.
 Na základě souhlasu uděleného subjektem údajů.

Kategorie osobních údajů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů se liší podle prováděných činností. Jedná se o adresní a identifikační údaje osob v rozsahu nutném pro naplnění jednotlivých účelů zpracování.

Předávání osobních údajů třetím osobám - zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány také externími zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.
Osobní údaje mohou být na základě žádosti předány ve stanovených případech třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí si tyto údaje vyžádat, případně jsou předávány na základě zákonem stanovené povinnosti.
Obec nepředává osobní údaje do třetích zemí.

Doba uložení osobních údajů

Obec má zpracovánu interní směrnici Spisový a skartační řád, která určuje délku uchování dokumentů.

Ochrana osobních údajů

Pojmem bezpečnosti osobních údajů se rozumí proces zajišťování ochrany osobních údajů z hlediska jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti a dopadu porušení bezpečnosti na subjekt údajů.
 
Osobní údaje jsou chráněny prostřednictvím fyzických, technických a organizačních opatření. Systém je nastaven tak, aby byla zachována neustálá kontinuita a zlepšování procesů a postupů při zpracování osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Máte právo požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji.
Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na informace o tom, jak je využíváme.
Máte právo na opravu, pokud se domníváte, že informace, které máme, jsou nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Máte právo na přenositelnost údajů, např. nás můžete požádat, abychom údaje předali třetí osobě. Máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel, zároveň nesmí být dotčeny naše zákonné povinnosti související s uchováváním dat,
Máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali, zároveň nesmí být dotčeny naše zákonné povinnosti. Nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti Vás informujeme o jejím vyřízení.
 
Máte právo se kdykoliv  obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel. 234 665 111, s dotazy ohledně zákonnosti zpracování vašich osobních údajů na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Jitku Steinerovou, e-mail jitka.steinerova@email.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a jeho odvolání

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro jeden či více účelů na základě udělení vašeho souhlasu (podle č. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 1 písm. a)) můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Není tím dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Zdroje osobních údajů

Hlavním zdrojem osobních údajů, které nebyly získány od subjektů údajů, jsou státem vedené registry.
 
 
Aktualizováno dne 7.8.2023