USNESENÍ

z 3. zasedání rady obce Světlá Hora

konané dne 16. 12. 2002 v 16.00 hod. v kanceláři místostarosty obce

 

R - 10/3/2002 - Rada obce bere na vědomí:

1.1. - zprávu o stavu prodejny v Suché Rudné

1.2.- předloženou zprávu o stavu a řešení dluhů na nájemném  v oblasti bytového fondu a postup při vymáhání pohledávky vůči firmě Agrokol jatky Světlá Hora s.r.o. č.p. 331 Světlá Hora soudní cestou

 

R - 11/3/2002 - Rada obce schvaluje:

2.1. - ověřovatele zápisu p. Radka Kvasničku

2.2. - program 3. zasedání rady obce doplněný o žádost na prodej příkopového stroje

2.3. - přičlenění honebního pozemku - obecní les v k.ú. Světlá ve Slezsku o výměře 89,51 ha k honitbě LČR v souladu se zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb.

2.4. - organizační řád Obecního úřadu Světlá Hora včetně doplňku

2.5.- zřízení těchto pracovních komisí pro zpracování koncepce rozvoje obce na volební období 2002 - 2006 a jejich předsedy

  • Program zaměstnanosti vobci, rozvoj služeb, koncepce bytové politiky - předseda p. Kvasnička Radek
  • Vzdělání, školství, kultura, sport, sociální služby, základní zdravotní péče, pohřebnictví - předseda p. Rostislav Harazin
  • Životní prostředí a komunální politika - předseda p. Hrubý Lukáš

2.6. - prodej universálního příkopového stroje HOBBY BA 300/80

 

R -  12/3/2002 - Rada obce zplnomocňuje:

3.1. - Ing. Štěpána Müllera, odborného hospodáře, r.č. 310315/462 a Josefa Janotu, referenta pro lesní a vodní hospodářství, r.č. 681216/1345, zastupováním Obce Světlá Hora ve věci tvorby honitby na honebních pozemcích obce Světlá Hora

 

R - 13/3/2002 - Rada obce odkládá na příští jednání:

4.1. - předložený pracovní rozpočet obce pro rok 2003

 

R - 13/3/2002 - Rada obce ukládá:

5.1. - Vést další jednání s panem Němce na otevření prodejny potravin v Suché Rudné v buňce u pana Hajdíka na nezbytně nutnou dobu a řešit možnost zabezpeční nákupu potravin v Suché Rudné formou organizovaného svozu občanů hasičským víceúčelovým vozidlem.

O: L. Hrubý, místostarosta                                                                T: 13.1.2003

5.2. - Zjistit vztah  honitby mezi Obcí Světlá Hora a mysliveckým sdružení Zlatý jelen

O: L. Hrubý, místostarosta                                                                T: 13.1.2003

5.3. - Zpracovat vlastní interní platový předpis, který by řešil otázky osobního ohodnocení zaměstnanců a dalších odměn.

O: L.Hrubý, místostarosta                                                                T: 13.1.2003

 

 

.................................................                                               .......................................................

Lukáš Hrubý                                                                                        Radek Kvasnička

místostarosta obce                                                                             člen rady