USNESENÍ

 ze 7. zasedání rady obce Světlá Hora,

 konané dne 10.03.2003 v 15.00 hod.

 

R - 34/7/2003 Rada obce bere na vědomí:

 

1.1. - určení zapisovatelky p. Veroniky Popovičové

1.2. -  návrh TV PRIMA na pokrytí TV signálem obec Světlou Horu.

1.3. - provedenou kontrolu usnesení RO

1.4. - zprávu o stavu nezaměstnanosti v obci Světlá Hora

1.5. - zprávu o činnosti rady obce Světlá Hora pro zastupitelstvo

1.6. - žádost p. Pavly Hanákové, Květná 28, Bruntál o prodej pozemku p.č. 191/3 v k.ú. Podlesí pod Pradědem

1.7. - žádost paní Marie  Montágové, Podlesí 14 a p. Jana Smítala, Podlesí 16, o prodej poz. parc. č. 218/1 v k.ú.  Podlesí pod Pradědem

1.8. - žádost p. Pavlíny Petříkové, Světlá Hora 409 o přidělení obecního bytu a její zařazení do seznamu uchazečů o byt

1.9. - organizační zabezpečení Jezdeckého dne

1.10. - vyhlášení nového záměru Obce Světlá Hora na pronájem obchodu a restaurace v Dětřichovicích

 

R - 35/7/2003 Rada obce doporučuje  zastupitelstvu obce ke schválení:

 

2.1. - žádost manželů Nováčkových, Staré Hobzí 172, 378 71 Staré Hobzí  prodej pozemku poz. parc. č. 144/9 a 144/10  vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem, s podmínkou vytýčení pozemku

2.2. - žádost paní Boženy Vráželové, Podlesí 10, Světlá Hora o prodej pozemku poz. parc. č. 140/1 v k. ú. Podlesí pod Pradědem, s podmínkou vytýčení pozemku

2.3. - žádost manželů Cadrových, Pionýrská č. 1305, Bruntál na koupi pozemku poz. parc. č. 212/1 v k. ú. Suchá Rudná

2.4. - žádost manželů Kochanových, Dětřichovice  4, Světlá Hora  na koupi pozemků poz. parc. č.  666/6, 641/1 vše v k.ú.  Dětřichovice.

2.5. - žádost pana Václava Potácela , Jiráskova 725/22, Bruntál na koupi pozemku poz. parc. č. 208/3 v k. ú. Suchá Rudná, s podmínkou vytýčení hranice k sousední parcele 208/2 a geometrický plán dělení parcely 208/3.

2.6. - žádost SPP Bohemia OSTRAVA o vydání souhlasu k bezúplatnému převodu  plynovodní přípojky k plánované stavbě DPS

2.7. - žádost OsV Podlesí dle předloženého návrhu( prodloužení osvětlení, opravu zídky a zkulturnění bývalého hřbitova)

2.8. - měsíční odměnu starostovi obce p. Rostislavu  Harazinovi ve výši 17.300,- Kč s účinností od 1.1.2003

2.9. - měsíční odměnu členům rady - p. Ivaně Ostrčilíkové, p. Radkovi Kvasničkovi, p. Josefu Krajčovičovi, ve výši 1.100,- Kč, s účinností od 1.1.2003

2.10. - měsíční odměnu předsedům komisí a výborů - p. Václavu Vojtíškovi, p. Čestmíru Olehlovi, ve výši 1.000,- Kč, s účinností ode dne schválení ZO

2.11. - smlouvu č. 09340111 o poskytnutí podpory na stavbu „Kanalizace a ČOV, Světlá Hora, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj"

2.12. - zřizovací listinu nové příspěvkové organizace pro sport a kulturu ve Světlé Hoře

 

 

2.13. - žádost Mgr. Saganové Věry č. p. 407, Světlá Hora na  prodej bytu č. 9 v č.p. Světlá 407, Světlá Hora do osobního vlastnictví za současných podmínek prodeje

2.14. - záštitu Obce pro organizaci Jezdeckého dne

2.15. - pozastavení vydávání uvedených pozemků z PFČR, dle realizované změny územního plánu obce Světlá Hora

2.16. - doplnit smlouvu o prodeji pozemku manželům Mlčochovým p.č. 244/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku o věcné břemeno na plynovodní potrubí.

 

R - 36/7/2003 Radě obce doporučuje zastupitelstvu obce k zamítnutí

 

3.1 - žádost manželů Kochanových ke koupi pozemku poz. parc. č. 69/2  a 740 vše v k. ú. Dětřichovice z důvodu že pozemek je určen pro výstavbu RD a na poz. parc. č. 740 je vodní zdroj.

3.2. - podpis smluv ČESKÉHO TELECOMU.

3.3. - návrh měsíčních odměn ostatním členům ZO

3.4. - návrh na snížení počtu členů kontrolního výboru o dva členy

 

R - 37/7/2003 Rada obce schvaluje

 

4.1. - zřízení pracovního místa - hasič, dle Organizačního řádu obce Světlá Hora

4.2. - ověřovatele zápisu p. I. Ostrčilíkovou

4.3. - program 7. zasedání rady obce Světlá Hora

4.4. - návrh správní rady společnosti Služby Světlá Hora o.p.s., potvrdit usnesení ZO o převodu kotelny na č.p. 405 č. usnesení: 10/2/2002 - 7.3.

4.5. - žádost pana Martina Kvasničky, Světlá 332, Světlá Hora o pronájem nebytových prostor v č. p. 340 za cenu 90 Kč. / m2. - na  sklad el. materiálu.

 

R - 38/7/2003 - Rada obce odkládá na další zasedání rady obce

 

5.1. - žádost manželů Giblových o pronájem pozemků poz. parc. č. 1415 v k.ú. Světlá ve Slezsku, poz. parc. č. 52,55 v k.ú. Stará Voda, a poz. parc. č. 1363 v k.ú. Světlá ve Slezsku s možností pozdějšího odprodeje do osobního vlastnictví.

5.2. - žádost Zdeňka Břuchanského, Vrbno pod Pradědem, Mnichov 10, o prodej pozemku p.č. 45/1 a 41 v k.ú. Světlá ve Slezsku

5.3. - žádost OsV Podlesí na obnovení pohřbívání na hřbitově v Podlesí

 

R - 39/7/2003 - Rada obce ukládá

 

6.1. - Zajistit vyjádření firmy Hydrospol s.r.o. Staré Město, zda nemá zájem odkoupit pozemky p.č. 681, 680, 683/1, 710/3.

Odpovídá: starosta obce

 

 

.....................................................                                           ....................................................

Rostislav Harazin                                                                        Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                           místostarosta