Usnesení

42. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 22. 4. 2010

R  228/42/2010 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 42. schůze Rady obce Světlá Hora Mgr. Ivanu Ostrčilíkovou

1.2. program 42. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 22. 4. 2010

1.3. pronájem části pozemku parc. č. 177/4 ostatní plocha o výměře 474  m2 z celkové výměry 2 079 m2, části  pozemku parc.č. 179/1 ostatní plocha o výměře 68 m2 z celkové výměry 173 m2 a části pozemku parc.č. 2028/2 vodní plocha o výměře 42 m2 z celkové výměry 287 m2  v k.ú. Světlá ve Slezsku, Zbyňku a Kamile Bezovým, Světlá 349, 793 31 Světlá Hora, za cenu 1,- Kč/m2/1 rok

1.4. směnu části pozemku parc.č. 2034/2 (cca 230 m2) v k.ú. Světlá ve Slezsku ve vlastnictví Lenky Kvasničkové, Světlá 258, 793 31 Světlá Hora, za část pozemku parc.č. 2034/1 (cca 230 m2) v k.ú. Světlá ve Slezsku ve vlastnictví Obce Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, na základě dělení GP

1.5. umístění letní zahrádky u cukrárny (Světlá 340, 793 31 Světlá Hora) na části pozemku parc.č. 2075 ostatní plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku ve vlastnictví Obce Světlá Hora (o šířce 2,20 m a délce maximálně 4 m, jen před budovou, po roh budovy), Marii Gazsakové, Světlá 340, 793 31 Světlá Hora

1.6. smlouvu o bezúplatném převodu vozidla Škoda Felicia kombi LXI, v hodnotě dle znaleckého posudku 35. 000,- Kč, uzavřenou mezi Krajským soudem v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava 1 a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

1.7. finanční vyrovnání Obce Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora s Jarmilou Kukučkovou, Hálkova 2, 792 01 Bruntál, ve výši 130. 000,- Kč za rekonstrukci restaurace (Světlá 374, 793 31 Světlá Hora) - zaplaceného nájmu do roku 2016

1.8. dohodu o poskytnutí dotace ve výši 992. 502,- Kč z Programu rozvoje venkova ČR, uzavřenou mezi Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, k realizaci místní rozvojové strategie, reg. č. žádosti 09/008/41200/131/000981 - Místní komunikace Podlesí

1.9. výměnu bytu č. 4 za byt č. 14  v DPS Světlá Hora, Světlá 433, 793 31 Světlá Hora Zdeňce Tydlačkové, Světlá 433, Světlá Hora

1.10. pořadí zájemců o byt v DPS Světlá Hora, Světlá 433, 793 31 Světlá Hora, kterým bude nabídnut byt č. 4 takto: 1. Josefa Andrýsová (Světlá 407, Světlá Hora), 2. Terezie Petříková (Světlá 350), 3. Josef Židlík (Světlá 410), 4. Anna Dobošová (Světlá 374), 5. Veronika Oravcová (Rudná pod Pradědem 7)

1.12. nájemní smlouvu na byt č. 4 v Domě s pečovatelskou službou, Světlá 433, 793 31 Světlá Hora, Josefu Židlíkovi, Světlá 410, 793 31 Světlá Hora (z důvodu odmítnutí zájemců na prvním a druhém místě pořadí pro přidělení bytu č. 4)

R  229/42/2010 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

 2.1. kontrolu plnění usnesení ze 41. schůze rady obce konané dne 18. 3. 2010

2.2. informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 28. a 29. května 2010

2.3. ústní zprávu starosty ohledně předloženého projektu „Areál Dětřichovice"

2.4. zápis z komise sociální, zdravotní, školství a kultury ze dne 21. 4. 2010

 

R  230/42/2010 RADA OBCE  DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

3.1. směnu pozemků parc.č. 1543/7 travní porost o výměře 2 187 m2 a parc.č. 1524/16 travní porost o výměře 1 064 m2 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku ve vlastnictví PF ČR,  za pozemky ve vlastnictví obce Světlá Hora

3.2. rozparcelování pozemku parc.č. 1564/5 o výměře 13 051 m2 a pozemku parc.č. 1565 o výměře cca 3 000 m2, vše v k. ú. Světlá ve Slezsku, na deset samostatných parcel, včetně příjezdové cesty na výstavbu RD

3.3. záměr na prodej pozemku parc.č. 1788/1  o výměře 11 242 m2 a poz. parc.č. 1460 o výměře 4 265 m2, vše v k.ú. Světlá ve Slezsku

3.4. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010 ve výši 80. 000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Help - in o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál

3.5. závěrečný účet obce Světlá Hora za rok 2009, bez výhrady

 R  231/42/2010 RADA OBCE ODKLÁDÁ

 4.1. projednání inventarizace majetku a závazků obce Světlá Hora za rok 2009, do příští schůze rady obce

 

Usnesení obsahuje 2 strany.

 

.............................                                                        ...................................

  Václav Vojtíšek                                                              Mgr. Libuše Štýbnarová

       starosta                                                                              místostarosta