USNESENÍ

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konaného dne 07. 02. 2011

 

Z  13/3/2011 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2. návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina

1.3. ověřovatele zápisu Aloise Šimčíka a Dana Pelikána

1.4. program 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 07. 02. 2011

1.5. rozpočet obce Světlá Hora na rok 2011

  • v příjmové části ve výši                  18 372 852,- Kč
  • ve výdajové části ve výši               16 700 852,-  Kč
  • přebytek                                           1 672 000,-  Kč
  • financování                                     - 1 672 000,-  Kč

 

Z  14/3/2011 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

 2.1. zápis ze 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. 12. 2010 „bez námitek"

2.2. námitky člena zastupitelstva obce p. Aloise Šimčíka ze dne 20. 1. 2011 proti některým usnesením přijatým zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2010

2.3. kontrolu plnění usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. 12. 2010

2.4. zprávu o činnosti rady obce v období od 13. 12. 2010 do 07. 02. 2011

2.5. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 10. 01. 2011

2.6. zápisy ze zasedání kontrolního výboru ze dne 19. 01. 2011 a 02. 02. 2011

Z  15/3/2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ROZHODLO

3.1. podle § 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) potvrdit správnost pořízeného zápisu a přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 12. 2010

Z  16/3/2011 ZASTUPITELSTVO OBCE VOLÍ

4.1. předsedu Osadního výboru Suchá Rudná Věru Hačundovou, Suchá Rudná 77, Světlá Hora

4.2. předsedu Osadního výboru Stará Voda Petra Coufala, Stará Voda 88, Světlá Hora

4.3. předsedu Osadního výboru Podlesí Danu Ciprovou, Podlesí 33, Světlá Hora

4.4. předsedu Osadního výboru Dětřichovice MUDr. Radana Míčka, Dětřichovice 16, Světlá Hora

Z  17/3/2011 ZASTUPITELSTVO OBCE URČUJE

5.1. členy Osadního výboru Suchá Rudná Jana Komárka, Suchá Rudná 601, Světlá Hora a Dagmar Helisovou, Suchá Rudná 58, Světlá Hora

5.2. členy Osadního výboru Stará Voda Josefa Andryse, Stará Voda 101 a Irenu Parimuchovou, Stará Voda 105, Světlá Hora

5.3. členy Osadního výboru Podlesí Bořka Frenzela, Podlesí 37 a Oldřicha Kodedu, Podlesí 22, Světlá Hora

5.4. členy Osadního výboru Dětřichovice Tomáše Zgarbu, Dětřichovice 46, Světlá Hora a Štefana Kochana, Dětřichovice 4, Světlá Hora

Z  18/3/2011 ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

6.1. starostovi, aby při vyhlašování záměru na prodej části pozemku byl na úřední desce zveřejňován současně také nákres nebo kopie kat. mapy s vyznačením dotčené části pozemku a při přijímání schvalovacího usnesení o prodeji části pozemku, aby bylo uváděno také číslo původní parcely, ze které byla uvedená část pozemku oddělena a soulad s územním plánem obce

6.2. starostovi, sdělit na příštím zasedání zastupitelstva obce časový průběh výběrového řízení na nákup malotraktoru

Usnesení obsahuje 2 strany.

 

 .........................................                                                          .........................................

         Václav Vojtíšek                                                                      Mgr. Libuše Štýbnarová

              starosta                                                                                     místostarosta