USNESENÍ

 

z 18. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

 

konaného dne 22.11.2004

Z - 82/18/2004 - Zastupitelstvo obce schvaluje

1.1. - způsob hlasování o každém bodu samostatně

1.2. - návrhovou komisi: paní Ivana Ostrčilíková a pan MVDr. Čestmír Olehla

1.3. - ověřovatele zápisu: pan Václav Květkovský a pan Zdeněk Hudec

1.4. - program zasedání zastupitelstva obce

1.5. - záměr na prodej lesních pozemků včetně porostů

Katastrální území Světlá ve Slezsku

- lesní půda parc. č. - 704/4, 707/2, 709, 737/2, 945/1, 945/2, 954, 955, 1006, 1017/2,  1024/6, 1024/7, 1057/1, 1688/1, 1738, 1740/4, 1760/4,

Celková výměra 1.166.582 m2

Katastrální území Stará Voda v Jeseníkách

- lesní půda parc. č. 263/1, 263/2, 314, 317, 447/1, 447/2, 448, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451, 452, 453/2, 454, 550/2, 551, 560/2, 561, 562/2

Celková výměra 667.442 m2

Katastrální uzemí Suchá Rudná

- lesní půda parc.č. 466, 505/2, 575/7, 575/8, 575/9, 576/1, 576/4, 576/6, 576/9, 576/10, 185/2

Celková výměra  56.614 m2

Katastrální území Podlesí pod Pradědem

- lesní půda parc. č. 452/4, 454, 455, 456/2

Celková výměra 111.172 m2

1.6. -  půjčku od LB FACTORING CZ, a.s., se sídlem Gorkého 3037/2, Ostrava ve výši 8 mil. Kč na dofinancování kanalizace, základní školy a zpevněné plochy v obci Světlá Hora v úrokové sazbě 12 měsíční pribor + 4 % p.a. (cca 6-7 %) s poplatkem za uzavření smlouvy 1 % se 4 měsíčním odkladem splátek a 8 měsíčním splátkovým kalendářem. Smlouva bude ručena směnkou, notářským zápisem a ručitelem Katr, a.s., Stará Ves se zástavou níže uvedených lesních pozemků

Katastrální území Světlá ve Slezsku

lesní půda - poz. parc. č. 945/1, 945/2, 954, 955 o celkové výměře 829.474 m2

Katastrální území Suchá Rudná

lesní půda - poz. parc. č. 505/2, 576/1, 576/4, 576/6, 576/9, 576/10 o celkové

výměře 51.213 m2

Katastrální území Stará Voda v Jeseníkách

lesní půda - poz. parc. č. 263/1, 263/2, 314, 317, 447/1,447/2, 448, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451, 452/, 453/2, 454, 560/2, 561, 562/2 o celkové výměře 664.404 m2

1.7. -  dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 2IN 03 05 25 „ Světlá Hora - Dům s pečovatelskou službou , mezi Obcí Světlá Hora a společností FORTEX - AGS, a.s., kterým se mění prodloužení ukončení výstavby Domu s pečovatelskou službou do doby 15.07.2005

1.8. - poskytnutí záruky na investiční akci Kanalizace a ČOV Světlá Hora ve výši 2.800.000,-- Kč  - záruka lesních pozemků

1.9. - místostarostovi panu Lukáši Hrubému dle § 75 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 3 měsíční odměnu ode dne vzdání se funkce místostarosty

Z - 83/18/2004 - Zastupitelstvo obce jmenuje

2.1. - do funkce člena dozorčí rady společnosti Služby Světlá Hora o.p.s. pana Emila Kortiše, nar. 7.2.1950, bytem Světlá Hora č.p. 360

 

Z - 84/18/2004 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí

3.1. - odstoupení místostarosty obce pana Lukáše Hrubého z funkce místostarosty obce k 30.11.2004 l dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

 

Z - 85/18/2004 - Zastupitelstvo obce volí

4.1. - pana Lukáše Hrubého dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích § 84 odst. 2 písm. m jako dalšího člena rady obce od 01.12.2004

 

Z - 86/18/2004 - Zastupitelstvo obce určuje

5.1. - že funkce starosty podle zákona č. 128/2000 sb. o obcích § 84 odst. 2 písm. n, bude funkcí uvolněnou a funkce místostarosty bude funkcí neuvolněnou od 01.12.2004

Z - 87/18/2004 - Zastupitelstvo obce pověřuje

6.1. -  starostu obce pana Rostislava Harazina, nar. 10.09.1953, k zastupování na všech zasedáních a valných hromadách společnosti VaK Bruntál, a.s., a České spořitelny, a.s., Praha

6.2. - člena rady obce pana Radka Kvasničku dočasným zastupovním starosty obce do doby zvolení místostarosty dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

 

Z - 88/18/2004 - Zastupitelstvo obce odkládá

7.1. -  po projednání v komisi bytové a ve finančním výboru na  příští zasedání zastupitelstva obce převedení činnosti „správa topného hospodářství, údržba, opravy, výběr plateb za poskytnuté služby" z hlavní činnosti společnosti Služeb Světlá Hora o.p.s. do doplňkové činnosti

7.2. - na příští zasedání zastupitelstva obce volbu místostarosty obce Světlá Hora dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

 

Z - 89/18/2004 - Zastupitelstvo obce ukládá

8.1 - komisi bytové a finančnímu výboru projednat na svých zasedáních převedení činnosti „správa topného hospodářství, údržba, opravy, výběr plateb za poskytnuté služby" z hlavní činnosti společnosti Služeb Světlá Hora o.p.s. do doplňkové činnosti

 

 

Návrh na usnesení obsahuje 2 strany

 

 

 

...........................................................                                     ......................................................            Rostislav Harazin                                                                      Lukáš Hrubý

starost a obce                                                                           místostarosta