U S N E S E N Í

 z 9. zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

konaného dne 26.1.2004

 

Z 41/9/2004  -  Zastupitelstvu obce schvaluje:

 

1.1. - prodej pozemku poz. parc. č. 48/2 - louka o výměře 262 m2 v k. ú. Suchá Rudná manželům Dvořákovým, Na letné 55, 799 00 Olomouc za předpokladu vytýčení pozemku za přítomnosti pracovníka obce. Zachování místní komunikace zajistit dělení GP.

1.2. -  prodej části pozemku poz. parc.č. 32 v k.ú. Suchá Rudná, kde se nachází studna do spoluvlastnictví manželů Kadlčíkových, Suchá Rudná 42, 793 31 Světlá Hora a manželům Černým, ul. Karla Pokorného, 1793, 708 00 Ostrava - Poruba

1.3. - prodej části poz. parc. č. 32 v k. ú. Suchá Rudná která je sousedí s nemovitosti st. par. č. 15/5 a 15/4 v k. ú. Suchá Rudná manželům Černým, ul. Karla Pokorného 1793, 708 00 Ostrava za předpokladu dělení pozemku na základě GP za přítomnosti pracovníka obce.

1.4. -  jednání o odprodeji pozemků poz. parc. č. 1002/2 a poz. parc. č. 1120/2 v k.ú. Světlá ve Slezsku z důvodu vybudování příjezdové komunikace po dohodnutí ceny za 1 m2 s Ing. Oldřichem Zeleným, Světlá 398, 793 31 Světlá Hora .

1.5. - prodej pozemku poz. parc. č. 120 v k. ú. Podlesí pod Pradědem po stávající oplocení poz. parc. č 122/1 ostatní plocha v k. ú Podlesí pod Pradědem manželům Bahenským, Čapkovského 45, 746 01 Opava za předpokladu dělení GP za přítomnosti pracovníka obce.

1.6. - umístění kontejneru na poz. parc. č. 1504 v k. ú. Dětřichovice pro chaty č. 1, 9, 10, 12, 15, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39. a na poz. parc. č. 2174 v k. ú. Podlesí pod Pradědem a doplnění do přílohy č. 3 OZV č. 11/2002.

1.7. - návrhy na usnesení, ke kterým nebylo hlasováno samostatně

1.8. - návrhovou komisi ve složení:p. Mgr. Ivana Ostrčilíková a p. Zdeněk Hudec

1.9. - ověřovatele zápisu:p. Mgr. Libuše Štýbnarová, Václav Vojtíšek

1.10. - bod 3.2. kontrolního řádu, dle zákona o obcích č. 128/2000 § 117 výbory

1.11. - program zasedání ZO, doplněného o bod 3. Zdravotní péče v obci

 

Z - 42/9/2004  - Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 

2.1. - rezignaci pana Vratislava Panáče na funkci předsedy Osadního výboru Dětřichovic.

2.2. - provedenou kontrolu usnesení ze ZO č. 8 ze dne 24.11.2003

2.3. - zprávu o činnosti rady obce Světlá Hora

 

Z - 43/9/2004 - Zastupitelstvo obce zamítá:

 

3.1. - prodej jižní části pozemků poz. parc.č. 235/4 235/1 vše v k.ú. Suchá Rudná, o výměře 280 m2 ( 70x4) manželům Konečným, Suchá Rudná 24 E, 793 31 Světlá Hora.

3.2. - prodej poz. parc. č. 123/3 louka o výměře 290 m2    v k.ú. Podlesí pod Pradědem ani jednomu z žadatelů manželům Parákovým, Podlesí 9, 793 31 Světlá Hora a manželům Bahenským, Čapkovského 45, 746 01 Opava.

 

Z - 44/9/2004 - Zastupitelstvo obce odkládá:

 

4.1.  - schválení prodeje pozemku 218/10 v k. ú. Podlesí pod Pradědem žadatelům až po schválení územního plánu

4.2.  - prodej poz. parc. č. 1126/16 ostatní plocha o výměře 2 135 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku z důvodu že pozemek obec Světlá Hora nevlastní.

4.3. - schválení příspěvku na  opravu mostku pro pěší, po převodu této komunikace poz. parc. č. 652 v k.ú. Podlesí pod Pradědem, dle žádosti pana Antonína Hanáka, Podlesí 10,79331, Světlá Hora, na další zasedání rady obce

4.4. - prodej pozemku poz. parc. č. 140/3 zahrada  o výměře 57 m v k. ú. Podlesí pod Pradědem paní Boženě Vráželové, Podlesí 10, 793 31 Světlá Hora, z důvody nedodržení lhůty pro vyvěšení na ÚD.

4.5. - zahájení  jednání o směně pozemků v přiměřené úměře a to o 50% směnou za 12 000 m2 s Fa BIO Světlá Hora, do prostudování všech podkladů a doplnění o stanovisku  Obce a firmy FaBio.

 

Z - 45/9/2004 - Zastupitelstvo obce ukládá:

 

5.1. -  místostarostovi zajistit uhrazení částky za vodoměry ve výši 890,- Kč, správcem bytového hospodářství obce Světlé Hory - Služby Světlá Hora o.p.s.

T: 6.2.200

5.2. -  místostarostovi zabezpečit výklad zákona u § 85, zákona o obcích - udělování půjček.

T: příští zasedání ZO

5.3. -  místostarostovi vytvořit pracovní skupinu ( pracovník obce, členové komise výstavby, pracovník Služeb ), která připraví nový návrh OZV o odpadech, která bude účinně motivovat občany k třídění odpadu a následně povede ke snížení objemu vývozu směsného komunálního odpadu.

T: 12.2.2004

5.4. -  místostarostovi zabezpečit zveřejnění výzvy do Zpravodaje občanům, kteří se chtějí zapojit do přípravných prací na nové OZV o odpadech.

T: uzávěrka únorového Zpravodaje

5.5. - místostarostovi zajistit zveřejnění ve Zpravodaji výši poplatku za odpady v letošním roce.

T. uzávěrka Zpravodaje

 

 

Zastupitelstvo obce nepřijalo žádné usnesení a předává k řešení zpět Radě obce:

 

1. - zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2004, na částky:

bytové domy            480,- Kč/ 1 osoba a rok

rodinné domy            456,- Kč/ 1 osoba a rok

 

2. - prodloužení lhůty v čl. Kupní smlouvy, která obsahuje podmínku, která zavazuje kupujícího st. parc. zahájit na převedeném pozemku od vkladu do katastru nemovitostí výstavbu RD do dvou let od nabytí právní moci na dobu 5 ti let.

 

 

 

 ...................................................

Lukáš Hrubý                                                                            Radek Kvasnička

místostarosta obce                                                                 člen zastupitelstva  obce