Dle německé kroniky psané koncem 19. století je založení obce přiřknuto olomouckému biskupu Brunnu ze Schaumburku roku 1268. (1) Ze stejného pramene je údaj, že roku 1320 přešla ves k panství krnovské komory a listinou Mikuláše II. ze dne 23. dubna 1352 bylo obyvatelům přiznáno právo odúmrtí.

Stejně jako v předchozích případech jsou „jediným" pramenem k publikovaným nejstarším dějinám německy psané kroniky, kde uvedené údaje zpravidla neodpovídají skutečnosti. Nejinak je tomu v případě údajů o zdejší obci

Obec Stará Voda "ležela" nedaleko cesty Olomouc-Vratislav a poprvé se uvádí v létech 1306 -1310, a patřila olomouckému biskupství, od roku 1322 vévodství krnovskému.

Místo, kde se dnes rozkládá obec Podlesí bylo před rokem 1600 zcela zalesněné. V následujících desetiletí zde byl uhlíři postupně les vykácen, dřevo přeměněno na dřevěné uhlí, které bylo určeno pro hamry v Malé Morávce a Ludvíkově.

Poprvé se připomíná roku 1405. Název obce je odvozován od slova seifen. Z toho vznikl český název zeif-ruda.

Nejstarší historie je zpracována zdejším učitelem Rudolfem Schönem, který ji zapsal do zdejší kroniky v roce 1928.

První souhrnná data o založení obce LICHTEWERDEN se objevují v německy psané kronice, založené neznámo kdy a kým. Český překlad provedli v roce 1966 zdejší obyvatelé Milan Daněk a Josef Friedel, učitel ve výslužbě. Využívaje tohoto překladu pod názvem "Stručné dějiny obce Světlá podle místní kroniky od založení v roce 1267 až do roku 1945", postupným doplňováním z dalších pramenů, předkládáme nejen obyvatelům obcí Andělská Hora, Suchá Rudná, Stará Voda, Pustá Rudná, Dětřichovice, Podlesí, Stará Rudná, Nová Rudná, ale i dalším zájemcům o historii obraz jejich vzniku a vývoje.