Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace - staré

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název:
Obec Světlá Hora

2. Důvod a způsob založení:
Obec Světlá Hora (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura:
Organizační struktura
Organizace obce: - místní knihovna

4. Kontaktní spojení:

4.1. Kontaktní poštovní adresa:
Obec Světlá Hora
část Světlá 374
79331 Světlá Hora

4.2. Adresa úřadu pro osobní návštěvu:
Obec Světlá Hora
část Světlá 374
79331 Světlá Hora

4.3. Úřední hodiny:
Po, 7:00 - 11:30 12:00 - 16:30
St, 7:00 - 11:30 12:00 - 16:30

4.4. Telefonní čísla:
pevná linka: +420 554 773 150
kontakty na jednotlivé osoby

4.5. Čísla faxu:
fax neprovozujeme

4.6. Adresa internetové stránky:
www.svetlahora.cz

4.7. Adresa e-podatelny:
e-podatelna: svetlahora@svetlahora.cz
Elektronická podatelna

4.8. Další elektronické adresy:
veškeré kontakty: kontakty

5. Případné platby lze poukázat:
na číslo účtu: 259977646/0300 (Poštovní spořitelna)

(bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti).

6. IČ: 00296392

7. DIČ: CZ00296392

8. Dokumenty:

8.1. Seznam Hlavních dokumentů:
Úřední deska

Sbírka právních předpisů

8.2. Rozpočet obce

Rozpočet

9. Žádosti o informace:
Poskytování informací. Jakým způsobem a kde získat příslušné informace.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Potřebné náležitosti

11. Opravné prostředky
Seznam opravných prostředků.

12. Formuláře:
Stránka s formuláři a žádostmi

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací:
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací.

14. Předpisy:

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb. Zákon daňový řád
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, znění pozdějších předpisů  
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správa, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  14.2. Vydané právní předpisy:
  Obecně závazné vyhlášky
  Nařízení Obce

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Ceník úhrad za poskytování informací 2022

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací:
- žádná nejsou

16. Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv:
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou pro Obec Světlá Hora potřebné.

16.2. Výhradní licence:
Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4. - žádné nejsou

17. Výroční zpráva